LV EN RU
Pasaulē

2000. gadā pasaules līderi parakstīja ANO Tūkstošgades deklarāciju, kurā minēta apņemšanās veikt pasākumus astoņu Tūkstošgades attīstības mērķu (Millenium Development goals/ MDGs) īstenošanai. Tie skar dažādus jautājumus, kuri saistīti ar dzīves līmeņa uzlabošanu tādās jomās kā izglītība, veselība, vides ilgstpēja u.c. Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) izpilde, īpaši jautājumā  par attīstības sadarbības veicināšanu, ir arī viena no Eiropas Savienības prioritātēm.

ANO Tūkstošgades attīstības mērķi ir:
1. mērķis: Samazināt nabadzību;
2. mērķis: Nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību, kā arī iespēju iegūt vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību;
3. mērķis: Nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem;
4. mērķis: Mazināt bērnu mirstību;
5. mērķis: Uzlabot mātes veselību;
6. mērķis: Ierobežot HIV/AIDS, tuberkulozes un difterijas izplatību, kā arī citus novēršamus nāves cēloņus;
7. mērķis: Nodrošināt vides ilgtspēju;
8. mērķis: Palīdzēt cilvēkiem mazāk attīstītajās valstīs (attīstības sadarbība).

2015. gadā beidzas TAM termiņš. Lielākā daļa šo mērķu netiks izpildīti plānotajā apjomā, tomēr kopumā pasaulē situācija TAM jomās ir uzlabojusies.

Kopš 2000. gada gan nākuši klāt jauni globālie izaicinājumi, par kuru risināšanu valstis vienosies jau 2015. gada septembrī.
Jauno globālo mērķu un sasniedzamo rezultātu formulēšanu sauc par post-2015 procesu. Tajā ir iesaistījušās ANO dalībvalstis, valstu valdības, NVO, pētnieki. Tiek runāts gan par mērķiem un indikatoriem, gan ieviešanas līdzekļiem un uzraudzību un ziņošanu. Svarīgi, ka šie mērķi būs universāli un attieksmies uz visām valstīm, arī Latviju. Vairāk par post-2015 lasi tam veltītajā sadaļā.