Cilvēkdrošības vēsture

Starptautiskās organizācijas ar cilvēkdrošību nodarbojas, kopš 1863.gada, kad Ženevā dibināta Sarkanā krusta Starptautiskā komiteja.

1993.gada ANO Pārskatā par tautas attīstību pasaulē norādīts, ka “drošības jēdzienam jāmainās: kur nedalīti uzsvērām valstu drošību, no drošības, kas panākama ar bruņošanos, uzsvars jāpārvirza uz drošību, kas panākama ar tautas attīstību, no teritoriālās drošības – uz uzturdrošību, nodrošinātību pret bezdarbu un vides drošību”.

1994.gada ANO Pārskatā par tautas attīstību pasaulē pirmo reizi visaptveroši analizētas cilvēkdrošības jaunās dimensijas.

1998.gadā Kanāda un Norvēģija iniciē Cilvēkdrošības tīkla (Human Security Network) kā vēl neformālas grupas izveidi, kam tagad pievienojušās 11 valstis, to vidū arī Slovēnija.

1999.gadā nodibina ANO Cilvēkdrošības trasta fondu.

2000.gadā Apvienoto Nāciju Tūkstošgades samitā ANO ģenerālsekretārs Kofi Anans pasaules sabiedrību aicina virzīties uz divu mērķu sasniegšanu – brīvību no bailēm un trūkuma.

2001. – 2003.gadā nodibina ANO Cilvēkdrošības komisiju, ko vada bijusī ANO augstā komisāre bēgļu jautājumos Sadako Ogata.

2003.gadā klajā nāk ANO Cilvēkdrošības komisijas ziņojums Cilvēkdrošība šodien.

Tiek nodibināta Cilvēkdrošības Konsultatīva padome (The Advisory Board on Human Security (ABHS)), lai konsultētu ANO ģenerālsekretāru par to kā veidot izpratni par cilvēkdrošību un kā panākt šīs koncepcijas dziļāku izpratni un pieņemšanu visā pasaulē.

Japāna cilvēkdrošību izvirza par vienu no valsts attīstības politikas sastāvdaļām.

Kanādā Cilvēkdrošības ziņojuma projektā tiek iezīmētas globālās un reģionālās tendences organizētai vardarbībai, to iemesli un sekas. Ziņojuma secinājumi un analīzes publicētas vairākos avotos.

Āfrikas Cilvēdrošības iniciatīva ir Lielbritānijas attīstības sadarbības aģentūras (DIFD) īstenots projekts, lai veicinātu cilvēkdrošību Āfrikā.

Kau (Caux) Cilvēkdrošības forums ir ikgadējs nevalstiskās organizācijas  „Initiatives of Change International” pasākums, kas ir saistīts ar ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomi un Eiropas Padomi.

«Atpakaļ