LV EN RU
Post-2015

2000. gadā ANO dalībvalstis apņēmās līdz 2015. gadam sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus (Millennium Development Goals – MDGs), par vispārīgo mērķi izvirzot nabadzības samazināšanu uz pusi.

2015. gadā MDGs sasniegšanas termiņš noslēdzas, tādēļ šobrīd globālā līmenī notiek aktīvas diskusijas par jaunu attīstības politikas ietvaru pēc 2015. gada (post2015). Visas pasaules valstis tiek aicinātas iesaistīties jauno prioritāro jomu noteikšanā dažādos starptautiskajos formātos.

Šobrīd galvenais darbs mērķu izstrādē notiek ANO ietvaros izveidotajā Atvērtajā darba grupā ilgtspējīgas attīstības mērķiem, jo jaunie mērķi apvienos nabadzības un nevienlīdzības (MDGs) un ilgtspējas attīstības (Sustainable Development Goals, SDGs) problēmas. Darba grupā ļauts izteikties visām valstīm, valstu apvienībām un nevalstiskajām organizācijām, tematisko jomu apvienībām.

Atvērtās darba grupas procesu plānots pabeigt jūlijā, savukārt līdz 2014. gada septembrim Darba grupa nāks klajā ar piedāvājumu Ilgtspējīgas attīstības mērķiem – SDGs. Šie mērķi kalpos kā ieguldījums post-2015 ietvara izstrādē.

Papildus nabadzības un ilgtspējīgas attīstības mērķu apvienošanai vienā ietvarā, jaunie globālie attīstības mērķi tiks pielāgoti universāli, t.i. attiecināmi uz visām pasaules valstīm, tai skaitā Latviju. Tādēļ Latvijas pozīcijai jāapvieno ne tikai viedoklis par prioritātēm attīstības sadarbības partnervalstīs, bet arī jāiekļauj vīzija par Latvijas iekšējiem ilgtermiņa attīstības mērķiem.

PRIORITĀTES

 1. Izbeigtnabadzībuvisās tās izpausmēs visur; Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē. ENG: Poverty eradication; Employment and decent work for all; Promote equality.
 2. Izskaust badu, nodrošinātpārtikasdrošību un adekvātu uzturu visiem, veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību; ENG: Sustainable agriculture, food security and nutrition.
 3. Sasniegtveselīgudzīvi visiem visos vecumos; ENG: Health and population dynamics.
 4. Nodrošināt taisnīgas un iekļaujošas, kvalitatīvasizglītībasun mūžizglītības iespējas visiem. ENG: Education.
 5. Panāktdzimumulīdztiesību, stiprināt sieviešu un meiteņu tiesības visur. ENG: Gender equality and women’s empowerment.
 6. Nodrošināt pieeju pieejamiem, ilgtspējīgiem un uzticamiem mūsdienuenerģijaspakalpojumiem visiem.ENG: Energy.
 7. Veicināt spēcīgu, iekļaujošu un ilgtspējīguekonomiskoizaugsmi un cilvēka cienīgu dzīvi visiem; Sekmēt ilgtspējīgu industrializāciju; ENG: Economic growth; Industrialization; Infrastructure.
 8. Veidot iekļaujošas, drošas un ilgtspējīgaspilsētasun cilvēku apmetnes. ENG: Sustainable cities and human settlements.
 9. Sekmēt darbību visos līmeņos, lai risinātuklimatapārmaiņas. ENG: Climate.

10.Sasniegt konservāciju un ilgtspējīgu jūras resursu, okeānu un jūru izmantošanu.ENG:Conservation and sustainable use of marine resources, oceans and seas.

 1. Aizsargāt un atjaunot sauszemesekosistēmasun apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. ENG: Ecosystems and biodiversity.
 2. Sasniegt mierīgas un iekļaujošassabiedrības, likuma varu, efektīvas un spējīgas institūcijas.ENG: Peaceful and non-violent societies, rule of law and capable institutions.

ES pozīcija

ES savu pozīciju šajās diskusijās ar starptautiskajiem partneriem balsta 2013. gada 28. maija Ārlietu padomes attīstības ministru sesijā apstiprinātajos Padomes secinājumos par Visaptverošu ietvaru pēc 2015. gada.

Spēkā esošās ES pozīcijas galvenie principi:
1. Universāli piemērojams ietvars, pielāgots nacionālajiem apstākļiem;
2. Īsi, skaidri un konkrēti mērķi;
3. Trīs ilgtspējīgas attīstības dimensiju integrācija (vides, ekonomiskā un sociālā);
4. Atbildība: atbildības princips gan no donoru, gan partnervalstu valdībām par uzņemto saistību izpildi (t.sk. finansējuma).

ES pozīcijā ietvertie pamatelementi, kam būtu jāveido jaunais ietvars.
– Minimālo dzīves standartu nodrošināšana ikvienam pasaules iedzīvotājam;
– Izaugsmi veicinoši elementi (piemēram, jaunu darba vietu radīšana);
– Laba dabas resursu pārvaldība;
– Laba pārvaldība, tiesiskums un taisnīgums;
– Miers un drošība.

ES aktualizētās tēmas līdzšinējās Atvērtās darba grupas diskusijās:
– nabadzības ciešā saikne ar ilgtspējīgu attīstību;
– nacionālo/pašmāju resursu mobilizācija – ES uzsver, ka tas ir primārais resurss valstu attīstības veicināšanai;
– dzimumu līdztiesība kā atsevišķs mērķis; sieviešu tiesību horizontāla integrēšana visās tēmās;
– klimats kā horizontāla tēma, savstarpēji saistīta ar citām jomām;
– likuma vara, laba pārvaldība.

Ņemot vērā, ka diskusijas ANO ieiet aizvien detalizētākā fāzē, ES kļūst aktuāls jautājums par detalizētākas pozīcijas izstrādi jau ātrāk. 2. jūnijā Komisija nāca klajā ar komunikāciju par post2015 ietvaru, 2014. gada laikā balstoties uz šo Komunikāciju Eiropas Savienības Padomē dalībvalstis diskutēs, lai vienotos par Padomes secinājumiem – vienotu ES pozīciju.

Sīkāk ar EK nostāju var iepazīties šeit

CONCORD, Beyond 2015 nostāja

Pirms jūlijā notiekošās Atvērtās darba grupas sesijas (no 14.līdz 17.jūlijam) Beyond 2015 ir nākuši klajā ar saviem labojumiem šobrīd izvirzītajos jaunajos 16 mērķos. Ar labojumiem un ierosinājumiem var iepzaīties šeit: B2015 OWG13 reaction cover letter

Ar galvenajiem secinājumiem var iepazīties šeit: Summary of key comments from Beyond 2015 to the Zero Draft OWG SDG

Par un ap post-2015 procesu – noderīgi resursi

CIVICUS World Alliance for Citizen Participation: www.civicus.org

Sustainable Development 2014: http://www.sustainabledevelopment2015.org/

SD2015: Helping stakeholders shape new global goals for humanity’s futureSD2015 Brochure

Tūkstošgades attīstības mērķi: http://www.un.org/millenniumgoals/

ANO Augsta līmeņa padome par post-2015 Attīstības ietvaru:http://www.post2015hlp.org/

Beyond 2015 – globāla līmeņa kampaņa, lai ietekmētu izveidotu veiksmīgāku ietvaru nekā tas bija MGDs: http://www.beyond2015.org/

The World We Want – pasaules līmeņa viedokļu vākšana no pasaules iedzīvotājiem, ko tālāk prioritāšu formēšanā izmanto ANO un pasaules līderi:http://www.worldwewant2015.org/

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas viedoklis par post-2015 procesiem (izstrādāts 2013.gada jūnijā): http://lapas.lv/wp-content/uploads/2013/04/Feedback-report-on-post-2015-agenda_LV_EST_FIN_LT.pdf

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the programme SD2015 implemented in partnerships with CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Stakeholder Forum and UNDESA. The contents of this document are the sole responsibility of LAPAS and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union, and the above organisations