LV EN RU
Meklējam NVO ar viedokli!

Ja tava organizācija aktīvi darbojas kādā no politikas jomām nacionālā līmenī, aicinām līdzdarboties Latvijas brīvprātīgā nacionālā ziņojuma (BNZ) par Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanu tapšanā, aktīvi ietekmējot politikas procesu Latvijā.

Piesakies šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOwIHmFVdggommP5O7AMhg0UDX–pbxOhXrPh3988YDz0r7w/viewform?c=0&w=1

IAM apakšmērķi atrodami šeit: http://lapas.lv/wp-content/uploads/2017/09/1_SDGs_latviski_word_ANO-rezoluc-.pdf

Vairāk informācijas par IAM: www.lapas.lv sadaļā Globālie mērķi.

Plānots, ka BNZ kalpos par tiltu starp Nacionālā attīstības plāna (NAP) vidustermiņa izvērtējumu un jaunā NAP izstrādes procesu, iezīmējot gan būtiskākos sasniegumus, gan izaicinājumus.

NVO ir aicinātas izstrādāt strukturētu 1-2 lappuses garu politikas viedokli (policy opinion) ar savas jomas politikas izvērtējumu un priekšlikumiem tās pilnveidei. Iesaistītajām NVO tiks nosūtītas vadlīnijas politikas viedokļu izstrādei, kā arī papildus materiāli izmantošanai pēc nepieciešamības.

Politikas viedoklis tiks iesniegts Pārresoru koordinācijas centram izvērtēšanai un iespējamai iekļaušanai Latvijas oficiālajā ziņojumā. Vienlaikus šos viedokļus plānojam iekļaut NVO ziņojumā kopā ar labās prakses piemēriem (tie tiks atpkopoti atsevišķā aktivitātē). NVO ziņojums tiks tulkots un izplatīts globālā līmenī.

2018. gada jūlijā Latvijai ir jāiesniedz ziņojums ANO Augsta līmeņa forumā (HLPF) par progresu Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanai.

Ziņojuma izstrādei Pārresoru koordinācijas centrs (www.pkc.gov.lv) ir izveidojis neformālu starpinstitūciju darba grupu. Latvijas ziņojumu iesniegs apstiprināšanai Ministru kabinetā 2018. gada maijā. Tajā plānots apkopot informāciju par 17 IAM ieviešanas progresu, sagatavot Latvijas stāstu, ko papildina labās prakses piemēri. Ziņojuma pielikumā tiks iekļauti IAM sasniegšanas vērtēšanas indikatori.

Lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības viedokļa pārstāvniecību ziņojuma izstrādes procesā, LAPAS īstenos šādas aktivitātes:

  • darbosies PKC neformālajā darba grupā;
  • apzinās NVO politikas viedokļus un darbības labās prakses IAM sasniegšanai;
  • izstrādās ziņojumu (Spotlight report) par pilsoniskās sabiedrības ietekmi un ieguldījumu IAM sasniegšanai;
  • izvērtēs PKC ziņojuma izstrādes procesu un izstrādās rekomendācijas to valstu NVO, kas savus ziņojumus izstrādās 2019. un nākamajos gados;
  • aktīvi līdzdarbosies ziņojumu izstrādes procesa koordinēšanā starptautiskā līmenī.

Aktivitātes tiks īstenotas ar globālā nacionālo platformu tīkla IFP atbalstu.