LV EN RU
2016-02-15 14:26:40
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
Sokhna Faye is a 50-year-old mother of seven. Originally from the city of Thiès in Senegal, some 100 km from Dakar, she followed her husband to the nearby town of Mboro when he moved there for work in 1985. But the little money he was making was not enough to feed the whole family. ‘My husband alone could not provide for us. I decided to get into farming to take some of the financial pressure off my husband. I've loved farming ever since I was a child. My father was a farmer too,’ she told us.
2016-02-11 11:31:41
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
It is five o’clock in the morning and the sun cannot yet be seen through the dense tropical forest in the Padre Ramos Estuary, a protected area in the Gulf of Fonseca on the northwest Pacific coast of Nicaragua. María José Hernández is getting ready to start her shift working in the floating cage full of spotted rose snappers that belongs to her cooperative in the estuary of La Ballona’s community.
2016-02-11 11:16:33
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
“About 5 years ago, tourism marketing in Vietnam for many people was mainly about promotion,” says Mr Le Tuan Anh, Deputy Director of Marketing, Vietnam National Administration for Tourism (VNAT). At the time, our aim was simple – just increase tourism.”
2016-02-11 10:58:44
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
In August 1986 a gas explosion in Lake Nyos took 1 700 lives - a terrifying warning to Cameroon and its partners. Work to make the lake safe is based on an agreement between Cameroon and the EU under the 10th European Development Fund
2016-02-08 14:11:46
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
Healing the planet
2014-02-12 18:11:51
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
Recommendations for the Post-2015 Framework
2014-02-12 04:23:00
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
• Vide attīstības kontekstā • Vides problēmas praksē • Kāpēc jāsatraucas par vides problēmām? • Ko es varu darīt, lai labvēlīgi ietekmētu vidi? •The environment in the context of development •The environmental problems in practice •Why should we worry about the environmental problems? •What can I do to positively impact the environment?
2014-02-10 16:29:23
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
Projekta „Ilgstpējīgs patēriņš – vecāku un bērnu sadarbība’’ ietvaros izveidoti materiāli pamatskolas līmenim. Materiālus ir iespējams izmantot mācību stundās, interešu izglītības pulciņos, projektu nedēļās. Zemāk esošajā linkā ir iespējams lejupielādēt materiālus (latviešu valodā) par šādām tēmām: alternatīvie enerģijas avoti; atkritumi; elektroierīces; siltums; pārtika; enerģijas avoti; resursu ieguve. Katrs materiāls ietver aktivitātes, informāciju par attiecīgo tēmu un nepieciešamajiem resursiem, laiku. In the framework of project ‘’The Sustainable Consumption – the cooperation between parents and children’’, the educational materials for the elementary school level were made. The materials can be used within the school lessons, interest groups, and project weeks. The link below gives an opportunity to download the materials (in Latvian) on following topics: alternative energy sources; waste; electrical appliances; heat; food; energy sources; extraction of resources. Each material includes several activities, information on the relevant topic and the necessary resources, time.
2014-02-09 13:26:13
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
2011.gadā norisinājās ANO Klimata konference COP17, kurā pasaules valstu līderi vēlreiz mēģināja vienoties par pasākumiem klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanai, ņemot vērā, ka noslēdzās Kioto protokola termiņš. Līdz ar to Latvijas vides organizācijas sadarbībā ar Jēlas universitāte (ASV) izveidoja ēnu ziņojumu par Latvijas lomu, iesaisti un interesēm starptautiskajās klimata sarunās, kā arī Latvijas nākotnes perspektīvām un iespējām šajā jomā. Ziņojums ir atrodams zemāk (angļu valodā). In 2011, in accordance to the end of Kyoto protocol, there was the UN Climate Conference COP17, where the world leaders again tried to agree on the necessary measures to reduce the effects of climate changes. Thus the Latvian environmental organizations in collaboration with Yale University (USA) made the shadow report on the role of Latvia, its involvement and interests within the international negotiations, and Latvia’s future perspectives and opportunities within this field as well. The report is available below (in English).
2014-02-07 22:38:37
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
Trīs organizāciju sadarbības rezultātā tika izveidots materiāls “Zaļo darbarīku kaste’’ , kas ietver padomus zaļākam birojam, ilgtspējīgai pārvietošani, cilvēkam draudzīgai pārtikai utt., kas var noderēt arī pasākumu veidošanai un īstenošanai. Materiāls ir pieejams gan angļu, gan latviešu valodā projekta mājaslapā; latviešu variants ir atrodams arī šeit zemāk. In the result of collaboration of three organizations, the paper ‘’Green Toolbox’’ was made. It includes advices, ideas for greener office, sustainable movement, friendlier food for human etc., which could help in organizing and implementing various events. The toolbox is available in Latvian and English in the website of the project; the Latvian material is also here below.
2014-02-07 22:20:08
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
Tūrisms ir viens no galvenajiem ienākumu avotiem gruzīniem, tādējādi ir būtiski vērt pietiekamu uzmanību uz infrastruktūru un vides jautājumiem, kā arī (Kazbegi un Boržomi reģionu gadījumā) atkritumu savākšanu. Līdz ar to šī projekta laikā vietējie iedzīvotāji un pašvaldību darbinieki tika apmācīti šo jautājumu ietvaros; tika izveidota vides izglītības programma abu reģionu nacionālajiem parkiem; tika izveidot mājas lapa par nakts mītnes iespējām un dabas takām; tika attīstīta apmeklētāju apkalpošanas politika. Zemāk esošais links nodrošina informāciju par projektu un tā nozīmi, un sociāli ekonomisko situāciju minētajos reģionos. The tourism is one of the main sources of income for Georgians, so there should be paid significant attention on the level of infrastructure and environmental questions, and (regarding Kazbegi and Borjomi regions) also on the scavenging. Thus during this project the local residents and the employees of both municipalities were trained on these issues; the environmental education program for the national parks in Borjomi, Kazbegi was made; the webpage on the nature trails and night’s shelters was made; the customers’ service policy was developed. The link below provides more information on the project and its impact, and the social-economic situation in the mentioned regions.
2014-02-07 20:39:59
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids