LV EN RU
Cilvēkdrošības koncepcijas attīstība un NVO loma tajā

LAPAS uzsākusi darbu pie Cilvēkdrošības koncepcijas attīstības un NVO lomas novērtēšanas tajā.

Latvijas platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) ar 2013.gada janvāri ir kļuvusi par partneri Latvijas Pilsoniskajai aliansei (eLPA) un uzsākusi darbu pie „Cilvēkdrošības koncepcijas attīstības un NVO loma tajā” analīzes. LAPAS īsteno 2.pīlāru „NVO fonda” iepriekš noteiktajā projektā „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” (projekta identifikācijas numurs 2012.EEZ/INP/01). Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šis ir pirmais šāda veida projekts, kur nevalstiskās organizācijas pētīs un kompleksi analizēs nevalstisko sektoru. Projekta ietvaros arī tiks veidots sabiedrības līdzdalības indekss un veidota NVO sektora efektivitātes mērījumu sistēma. Kopējais projekta ilgums ir 40 mēneši un tā virsuzdevums ir pierādīt, ka NVO sektoram ir nozīmīgs sociāls un ekonomisks pienesums valsts attīstībā.

Projekta ietvaros LAPAS plānot izstrādāt pētījumu par cilvēkdrošību un NVO lomas novērtēšanu tās veicināšanā, kā arī beigt darbu pie turpmākās darbības stratēģijas izveidošanas šī jautājuma ietvaros. Cilvēkdrošības jeb cilvēka drošumspēja ir iekļauta Nacionālajā attīstības plānā, kas padara to par nozīmīgu mērķi, uz kuru ir jātiecas. LAPAS pētījums mēģinās cilvēkdrošību iedzīvināt praksē kopienu līmenī. Pētījums ir plānots kā rokasgrāmata Latvijas kopienām un nevalstiskajām organizācijām, kas palīdzēs saprast tos mehānismus, ar kuru palīdzību var veicināt cilvēkdrošību kopienu līmenī.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit.

Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Pētījuma izstrādē piedalīsies:
Žaneta Ozoliņa
Iveta Reinholde
Līga Rudzīte

Ekspertu grupas dalībnieki:
Āris Ādlers
Māra Sīmane
Anna Broka.

Pētījumā izstrādē piedalās eksperti, kas tika atlasīti ar darba sludinājuma starpniecību.

IEPIRKUMS (informācija atjaunota 07.10.2013)

Iepirkuma procedūra pabeigta bez rezultātiem

„Cilvēkdrošības koncepcijas attīstība un NVO loma tajā” (3 daļās).

„NVO fonds” iepriekš noteiktā projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” projekta otrais pīlārs

Projekta identifikācijas Nr. 2012.EEZ/INP/01

Precizēts nolikums (17.06.2013)

LAPAS_iepirkums_gala_precizēts_17062013

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

NOLIKUMS

LAPAS Cilvēkdrošības pētījuma iepirkuma nolikums

Pētījums  „Pārskats par NVO sektoru Latvijā”

IZSTRĀDĀTAIS PĒTĪJUMS

Praktiskās vadlīnijas cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanai kopienu līmenī, tajā skaitā nevalstiskajās organizācijās

Zinojums par labās prakses piemēriem cilvēkdrošības ieviešanā kopienās, tajā skaitā NVO_LV

Ziņojums par cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanu_LV

Kopsavilkums_LV

Practical Guide to Improving Human Security at Community Level _EN

Summary_EN