LV EN RU
Projektu konkurss LAPAS biedru organizācijām

Biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (turpmāk tekstā  – LAPAS) un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija izsludina projektu konkursu aktivitāšu ieviešanai Eiropas gada attīstībai 2015 ietvaros (turpmāk – konkurss).

Konkursa ietvaru nosaka Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības (ES) Padomes 2014.gada 16.aprīļa lēmums Nr.472/2014/EU par Eiropas gadu attīstībai un LAPAS un Eiropas Komisijas līgums nr. DEVCOM/2014/353-311 par Eiropas gada attīstībai 2015 Latvijas Nacionālās darba programmas īstenošanu, kas noslēgts 2014.gada 15.decembrī.

Eiropas gada attīstībai mērķi ir:

  • informēt ES pilsoņus par Eiropas Savienības un dalībvalstu attīstības sadarbību, tās rezultātiem un jauno attīstības ietvaru pēc 2015.gada;
  • sekmēt tiešu iesaistīšanos, kritisko domāšanu un aktīvu interesi attīstības sadarbībā;
  • veidot izpratni par ES attīstības sadarbību un kopīgo atbildību, solidaritāti un iespējām globālajā mijiedarbībā.

Projektu konkursa mērķis ir paaugstināt dažādu indivīdu un kopienu (ģeogrāfisko, tematisko) kapacitāti (izpratnes veicināšanu, prasmes un zināšanas) attīstības sadarbībā, caur projektu aktivitātēm iesaistoties ilgtspējīgas attīstības procesos globālā līmenī.

Projektus sagatavo, atbilstoši noteiktajai veidlapai.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 27. maijs.

Projektus iesniedz elektroniski sūtot uz e-pastu info@lapas.lv un pa pastu 1 eksemplārā (ar atbildīgās amatpersonas parakstu), pasta zīmogs – 2015.gada 27.maijs (23:59). Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050.

Projektu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda “Projektu konkursam”, pieteicēja nosaukumu un adresi.

Jautājumus par projektu iesniegšanas kārtību un pieteikumu aizpildīšanu sūtīt uz inese.vaivare@gmail.com, ne vēlāk kā 3 dienas pirms konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa.

Projektu pieteikuma dokumenti:

Projektu konkursa nolikums

Pieteikuma forma