LV EN RU
Projekts ‘’Ilgtspējīgas attīstības dimensijas Kazbegi un Boržomi reģionos Gruzijā’’/’’ The Dimensions of Sustainable Development in Kazbegi and Borjomi regions in Georgia’’

Tūrisms ir viens no galvenajiem ienākumu avotiem gruzīniem, tādējādi ir būtiski vērt pietiekamu uzmanību uz infrastruktūru un vides jautājumiem, kā arī (Kazbegi un Boržomi reģionu gadījumā) atkritumu savākšanu. Līdz ar to šī projekta laikā vietējie iedzīvotāji un pašvaldību darbinieki tika apmācīti šo jautājumu ietvaros; tika izveidota vides izglītības programma abu reģionu nacionālajiem parkiem; tika izveidot mājas lapa par nakts mītnes iespējām un dabas takām; tika attīstīta apmeklētāju apkalpošanas politika. Zemāk esošais links nodrošina informāciju par projektu un tā nozīmi, un sociāli ekonomisko situāciju minētajos reģionos. The tourism is one of the main sources of income for Georgians, so there should be paid significant attention on the level of infrastructure and environmental questions, and (regarding Kazbegi and Borjomi regions) also on the scavenging. Thus during this project the local residents and the employees of both municipalities were trained on these issues; the environmental education program for the national parks in Borjomi, Kazbegi was made; the webpage on the nature trails and night’s shelters was made; the customers’ service policy was developed. The link below provides more information on the project and its impact, and the social-economic situation in the mentioned regions.


Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-07 20:39:59
Kategorija: Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids