LV EN RU
Mācību materiāli „Ilgstpējīgs patēriņš – vecāku un bērnu sadarbība’’/ The Educational Materials ‘’The Sustainable Consumption – the cooperation between parents and children’’

Projekta „Ilgstpējīgs patēriņš – vecāku un bērnu sadarbība’’ ietvaros izveidoti materiāli pamatskolas līmenim. Materiālus ir iespējams izmantot mācību stundās, interešu izglītības pulciņos, projektu nedēļās. Zemāk esošajā linkā ir iespējams lejupielādēt materiālus (latviešu valodā) par šādām tēmām: alternatīvie enerģijas avoti; atkritumi; elektroierīces; siltums; pārtika; enerģijas avoti; resursu ieguve. Katrs materiāls ietver aktivitātes, informāciju par attiecīgo tēmu un nepieciešamajiem resursiem, laiku. In the framework of project ‘’The Sustainable Consumption – the cooperation between parents and children’’, the educational materials for the elementary school level were made. The materials can be used within the school lessons, interest groups, and project weeks. The link below gives an opportunity to download the materials (in Latvian) on following topics: alternative energy sources; waste; electrical appliances; heat; food; energy sources; extraction of resources. Each material includes several activities, information on the relevant topic and the necessary resources, time.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-09 13:26:13
Kategorija: Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids