LV EN RU
Attīstības sadarbības politikas plāns 2012. gadam/ The Action Plan for the Development Cooperation Policy in 2012

Plāns izstrādāts saskaņā ar Attīstības sadarbības politikas pamatnostadnēm laika posmam no 2011. – 2015. gadam (Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīlī rīkojums Nr. 182 „Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostadnēm laika posmam no 2011.gada līdz 2015.gadam”). Pamatnostadnēs izvirzīti sekojoši mērķi: 1) Latvijas kā divpusēja donora lomas stiprināšana, tādējādi īstenojot Latvijas ārpolitiskās intereses; 2) sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšana attīstības sadarbības mērķiem un politikai; 3) Latvijas pieaugoša loma starptautisko attīstības mērķu sasniegšana un starptautisko saistību izpilde. The action plan was elaborated according to the Guidelines of Development Cooperation Policy for 2011-2015 (The government’s order nr.182 ‘’About the Guidelines of Development Cooperation Policy for 2011-2015’’ in 17th of April of 2012). The following goals have been nominated into the guidelines: 1) Strengthening the role of Latvia as the bilateral donor, thus implementing the external interests of Latvia; 2) Promoting the awareness and support of the society in favor of the goals of development cooperation and the policy; 3) The increasing role of Latvia within the achieving goals of development and implementing international obligations.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-10 13:35:49
Kategorija: Vispārīgi jautājumi