LV EN RU
Rokasgrāmata ‘’Globālais skolotājs’’/ The Handbook ‘’Global Teacher’’

Rokasgrāmata ir tapusi iniciatīvas “Globālais skolotājs’’ ietvaros. Galvenais iniciatīvas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par globālās izglītības tēmām un to iekļaušanu formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā . Rokasgrāmatā ir iekļauti skolotāju metodiskie materiāli par globālās izglītības tēmām (vide un ilgtspējīga attīstība, pārtikas drošība, starpkultūru attiecības, cilvēktiesības, nevienlīdzība pasaulē u.c.). Rokasgrāmata ir latviešu valodā. The handbook was made within the initiative ‘’Global Teacher’’. The main aim of this initiative is to promote society’s awareness on global education issues and their inclusion within the formal and non-formal education in Latvia. The handbook contains methodical materials on global education issues for teachers (environment and sustainable development; food security; cross-cultural relations, human rights, inequality in the world etc.). The handbook is in Latvian.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-11 23:01:36
Kategorija: Formalā un neformālā izglītība