Lokālie #MērķēAttīstībā pasākumi visā Latvijā

13. oktobris, 2021

Lokālie #MerkeAttistiba pasākumi Latvijā

Kampaņas “Mērķē attīstībā!” jau notikušie lokālie pasākumi Latvijas reģionos:

TALSU VALSTS ĢIMNĀZIJA I 13.01.2022.

Darbnīcas ievadā skolēniem notika lekcija par “Ilgtspējīgas attīstības mērķiem” LAPAS IAM ekspertes, Ineses Vaivares vadībā. Lekcijai sekoja diskusija un darbs klasē ir 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mēŗkiem un to izpratnes celšanu.

JĀZEPA MEDIŅA RĪGAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA I 06.01.2022.

Darbnīcas ietvaros tika identificēta problēma saistībā ar medijpratību skolēnu vidū. Lai šo tēmu apskatītu dziļāk un gūtu zināšanas, tika pieaicināta medijpratības eksperte, lektore no Izglītības attīstības centra – Ingūna Irbīte. Pēc online lekcijas klases jeb kursa ietvaros skolēni padziļināti sprieda par medijpratību un tās būtiskumu ilgtspējīgas attīstības veidošanā, kā arī pildīja skolotāju sagatvatotas anketas par šo tēmu.

KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJA I 21.12.2021.

Darbnīcas ietvaros skolēni identificēja problēmu – mobings skolā. Pēc iepazīšanās ar 17 ANO Ilgstpējīgas attīstības mērķiem, darbnīcas ietvaros sociālo zinību skolotāja Vija Konceviča skolēniem stāstīja – kādi bulinga un mobinga veidi pastāv, kādēļ tas ir svarīgi un ko darīt, ja notiek bulinga vai mobinga situācijas. Noslēgumā skolēnu viedokļi tika apkopoti pēc vienotas anketas principa.

MĀLPILS VIDUSSKOLA I 20.12.2021.

Darbnīcā tika padziļināti apskatīta tēma dzimumu līdztiesība, kas attiecas uz ANO IAM mērķiem (5) Dzimumu līdztiesība un (10) Mazināta nevienlīdzība, kā arī iepazīts kopējais 17 IAM konteksts un padziļināta izpratne par to nozīmi.

LĪVĀNU 1. VIDUSSKOLA I 13.12.2021.

Darbnīcā jaunieši identificēja un sīkāk apskatīja problēmu – ūdens pieejamība un tīrība novadā. Ievadā jaunieši iepazinās ar IAM jēgu un nozīmi vienlīdzīgas, empātiskas un taisnīgas pasaules veidošanā, īpaši pievēršoties mērķim nr. 6 “Tīrs ūdens un sanitārija”. Pēc izpratnes veidošanas fāzes jaunieši piedalījās diskusijā par ūdens pieejamību, vietējo ūdeņu saistību ar pasaules ūdeņiem un citiem saistītajiem jautājumiem.

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA I decembris, 2021

Jēkabpils Agrobiznesa koledža no 2021. gada 1. līdz 14. decembrim aicināja mainīt kādu savu ieradumu, fiksēt tos katru dienu ar foto vai video palīdzību, un dalīties ar savu stāstu sociālajos tīklos Facebook, Instagram un TikTok, lietojot tēmturus #IAM #MerkeAttistiba #SDG17. Vairāk informācijas šeit.

Akcijas rezultātā koledžas skolotāji pārstāja lietot vienreiz lietojamās pusdienu kārbas un visi pārorienējās uz līdzi ņemajām, videi draudzīgām pusdienu kārbām.

JAK online akcijas ietvaros studenti identificēja pilsoniskās atbildības, empātijas trūkumu savas kopienas ietvaros un M-maini! posmā aktivizējās rīcībai. Jaunieši savāca līdzekļus, nepieciešamās mantas un devās un dzīvnieku patversmi veikt brīvprātīgo darbu.

BALVU NOVADA MUZEJS I 03.12.2021.

Jaunapvienotā novada muzeju tikšanās par ilgtspējīgu attīstību, kopējiem projektiem. Piedalījās pārstāvji no Balvu novada domes – projektu vadītāja, domes priekšsēdētāja, Balvu novada muzeja pārstāvji ar kolēģiem no Viļakas muzeja, Namaterialuos kulturas montojuma centra UPĪTE, Rugāju muzeja, Baltinavas muzeja un pārstāvjiem no Balvu novada pašvaldības diskutēja par aktuāliem jautājumiem Balvu novadā. Tikšanās laikā tika runāts par sadarbību, ilgtspējīgu attīstību un 17 ANO mērķiem, kvalitatīvu izglītību un kādu labumu kopā varam sniegt mūsu novadam, sabiedrībai un kopienai!

Muzejs arī aicināja savos sociālajos tīklos ikvienu izteikt savu viedokli un dalīties savās pārdomās – izmantojot: Ieraugi problēmas savā mājā, ielā, pilsētā vai ciemā! Nofotografē vai nofilmē un ieliec savos soctīklos ar #IAM #SDG17 #MerkeAttistiba

AUSTRUMLATVIJAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA I novembris – decembris, 2021

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni aktivitāšu 1. posmā iepazinās ar IAM un mēģināja saskatīt problēmas, izveidojot plakātus ar lokālām un nacionāla līmeņa problēmām. Papildu 2 nodarbībās skolēni izstrādāja problēmu risināšanas priekšlikumus.

Darbnīcas ietvaros tika apskatīta problēma par atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu, utilizēšanu un mazināšanu pilsētā un novadā. Sākotnēji tika veidota izpratne par vides problēmu (atkritumu lielais apjoms) saikni ar ikdienu, kā arī par ikviena indivīda lēmumu un rīcības ietekmi uz šo konkrēto problēmu. Tika iegūta un salīdzināta informācija par atkritumu problēmu citviet Eiropā un arī pasaulē. Skolēni izstrādāja rīcības plānu, kā viņi paši varētu šo problēmu mazināt, mainot savu rīcību, tāpat arī tika noskaidrotas organizācijas, kuras varētu palīdzēt šī jautājuma risināšanā (Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “ALAAS”, reģionālās vides pārvalde).

Kampaņas solī “M-maini” skolēni rīkoja akciju, kuras laikā tika sagādāti pašu lietoti apģērbi, no kuriem tika radītas jaunas lietas radošajā darbnīcā, daļa skolēnu apgleznoja vecos, apdrupušos māla podus un radīja jaunus (ar skolas logo), tāda veidā izprotot pilsoniskās pozīcijas lomu.

Vairāk info Facebook, Instagram un skolas mājas lapā.

ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA I novembris – decembris, 2021

Darbnīcas ievadā dalībnieki tika iepazīstināti ar IAM mērķiem, to saikni un nozīmi lokālā un globālā kontekstā. Tālāk skolēni pievērsās tēmas Emocionālās vides uzlabošana skolā risināšanai saskaņā ar plānu I-ieaugi, A-atrodi, M-maini.

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLA I 29.11.2021.

Tika sekmēta IAM izpratnes stiprināšana; realizēti kampaņas posmi I-ieraugi un A-atrodi. Darbnīca tika veidota kopā ar skolas pašpārvaldes vadītāju Patrīciju Oberti.

BROCĒNU VIDUSSKOLA I 6.11. un 23.11.2021.

Brocēnu vidusskolā IAM darbnīcas ietvarā 6.11 notika darbnīcas problēmu apzināšanās process, savukārt 23.11. norisinājās tikšanās ar ekspertiem.

Skolēni strādāja vairākās grupās – bedrīšu aizbēršana daudzstāvu māju pagalmos, atkrituma tvertņu ierīkošana suņu saimniekiem, dažādu labdarības akciju organizēšana, skolas iekštelpu vides uzlabošana. Grupu sanāksmēs piedalījās Brocēnu vidusskolas direktore, direktores vietniece audzināšanas darbā, skolas projektu vadītāja un Saldus novada stratēģiskās plānošanas speciāliste. Noslēguma fāzē darba grupām bija jāaizstāv sava izstrādātā ideja pēc noteikta plāna komisijai, jāinformē par realizāciju.

BIEDRĪBA “PASAULES KULTŪRU TELPA TUKUMĀ” sadarbībā ar TUKUMA 2. VIDUSSKOLU I 26.11.-17./20.12.2021.

Lai IAM globālo dimensiju padarītu saprotamāku, no 2021. gada 26. novembra līdz 17./20. decembrim biedrība “Pasaules Kultūru telpa Tukumā” aicināja Tukuma 2. vidusskolas skolēnus iesaistīties informatīvā kampaņā izpratnes un rīcības par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu un aktivizēšanu “Mērķē attīstībā!” skolēnu dzimtajā pilsētā Tukumā.

Projekta gaitā Tukuma 2. vidusskolas skolēni apmeklēja un iepazinās ar kultūras telpas TUKKU MAGI, Pasta ielā 26, Tukumā, objektu, kurā darbojas biedrība “Pasaules Kultūru telpa Tukumā”. Noklausījās IAM eksperta on-line lekciju par IAM un izstrādās konkrētu projektu, fokusējoties uz IAM nr.11. “Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas”.

Projekta laikā skolēni, apskatot minēto objektu – ēkas/īpašuma stāvokli, atrašanās vietu – un izpētot tā vēsturi, identificēja problēmas – kā degradēts objekts ietekmē un kādu iespaidu atstāj uz Tukuma pilsētvidi, iedzīvotājiem, uzņēmējdarbību, tūrismu, pilsētas ilgtspēju u.tml. Analizēja dažādus aspektus, radīja 11 koceptuālas, aizraujošas un mūsdienīgas idejas no nelielām pašu realizējamām iniciatīvām līdz plašam ēkas kompleksa attīstības redzējumam. Rezultāti tika prezentēti biedrībai un “Pasaules Kultūru telpa Tukumā” un Tukuma novada pašvaldības pārstāvim/-ei.

LIMBAŽU VIDUSSKOLA I 15.11.2021.

Limbažu vidusskolā 15. novembrī 10. klasēm notika IAM ieviešanai veltīta darbnīca “Mērķē attīstībā!”.

Darbnīcas sākumā skolēni iepazina 17 ANO Ilgtspējas attīstības mērķus, stādāja pārī, saskatīja problēmas un meklēja risinājumus Darbnīcas otrajā daļā skolēni sprieda par problēmām pašvaldībā, centās ieraudzīt problēmas, veidoja domu kartes, kurās atspoguļoja iespējamos risinājumus. Skolēni pievērsa uzmanību vides piesārņojumam, velo drošībai, upju piesārņojumam, notekūdeņiem, atpūtas iespējām un komunikācijai. Nākamais solis ir plānot, kā jaunieši varētu iesaistīties aktuālo jautājumu risināšanā, konkrētāk izstrādāt priekšlikumus un pieteiktos uz sarunu ar Limbažu novada pašvaldības deputātiem vai citām amatpersonām. Jaunieši gūtu pieredzi kā līdzdarboties parlamentārajā demokrātijā.

Ideju darbnīca notika laikā, kad visā Latvijā sākas Ekoskolu rīcības dienas, kuru tēma ir „Īstais brīdis sākt…!” un arī skar ANO IAM par klimatu, ūdeni, bioloģisko daudzveidību, dzīvību uz Zemes un ES Zaļo kursu. 16. novembrī jaunieši noskatījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas idejas Konferencei par Eiropas nākotni, kurā uzstājās arī Limbažu vidusskolas komanda. Skolēni noklausījās ekspertu vērtējumu un rezumējumu par paustajām idejām. Ar jauniešiem tika pārrunātas līdzdalības iespējas no savas pašvaldības līdz valsts un ES līmenim.

Vairāk informācijas par IAM darbnīcas norisi Limbažu vidusskolā.

ALEKSEJA GRĀVĪŠA LIEPNAS PAMATSKOLA I 25.11.2021.

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā 25. novembrī 3.-5. un 6.-9. klašu skolēniem norisinājās darbnīca kampaņas “Mērķē attīstībā” ietvaros, kurā tika padziļināti risināta problēma – telefonatkarība skolēnu vidū. Problēma atbilst trešajam ANO ilgtspējīgas attīstības mērķim – laba veselība un labklājība. Ar izglītojošu lekciju darbnīcā piedalījās klīniskā psiholoģe “Latvijas atkarības psihologu apvienības” pārstāve – Inga Dreimane. Katrā klasē audzināšanas stundā vēlreiz tika pārrunāts, kā mazināt telefonatkarību. Atgādināti lektores ieteikumi.

BALTIJAS REĢIONĀLAIS FONDS: JAUNIEŠU STUDIJA “BaMbuss” I 17.11.2021.

Jauniešu studija “Bambuss” kampaņas “Mērķē attīstībā” ietvaros īstenoja online problēmu apkopošanas kampaņu, aicinot ikvienu pievienoties ANO Ilgtspējīgas Attīstības Mērķu (IAM) darbnīcai, kas norisinājās tiešsaistē 17.novembrī.

Dalībnieki tika iepazīstināti ar IAM un tika demonstrēti divi video par “ilgstpējīgu attīstību”. Tika pievērsta uzmanība konkrētiem mērķiem un centieni saskatīt, kādas problēmas ir mums apkārt, tepat Latvijā un Rīgā. Kā tās savstarpēji sasaistās. Pēc diskusijas tika risināti jautājumi – ko ir iespējams darīt; kā notiek šādu problēmu risināšana, ko ir svarīgi ņemt vērā, kāpēc ir svarīgi iesaistīties ikvienam, un ko varam vai nevaram mainīt. Uzzini vairāk šeit!

MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS I 28.10.2021., 09.11.-10.11.2021.

Pasākumu rīkoja Madonas novadpētniecības muzejs, sadarbībā ar izstādes “Vienbil Divbil Trībil Trābil” radošās komandas autorēm un Madonas pilsētas vidusskolas un Madonas Valsts ģimnāzijas jauniešiem.

28. oktobrī tiešsaistē zoom notika pirmā diskusija, tikšanās ar 41 Madonas valsts ģimnāzijas un Madonas pilsētas vidusskolas 10. – 12. klašu jaunieti. Tikšanos vadīja muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane Grīnvalde kopā ar kolēģi mākslas nodaļas vadītāju Elīnu Krupko un izstādes autori Zani Zajančkausku, video sveicienu sūtīja arī Marija Krivošeina (arī izstādes autore).

Tikšanās mērķis bija izstāstīt par kampaņas nozīmi un nepieciešamību, Ilgtspējīgās attīstības mērķiem un aktualizēt problēmjautājumu, kurā strādāt un darboties kopā ar jauniešiem. Mums aktuālais jautājums ir bēgļi un patvēruma meklētāji, vēsturē un mūsdienās. Uzzini vairāk šeit.

9. un 10. novembrī norisinājās izglītojošas lekcijas par darbnīcā risināto tēmu – bēgļi un patvēruma meklētāji, kurās ar savu pieredzi jomā jauniešus izglītoja PROVIDUS vadošā pētniece Ieva Raubiško un organizācijas “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāve Evija Stupiša.

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE I 25.-26.10. 2012. un 05.-06.11.2021.

Daugavpils Universitātē norisinājās Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centra rīkotā, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai veltītas darbnīcas “Mērķē attīstībā!”. Darbnīcās piedalījās vieslektori Viktorija Kozlovska un Liene Rimicāne Leikuma. Tika diskutēts pat IAM un to īstenošanu, labās prakses piemēriem. Uzzini vairāk šeit.

Kampaņa tiek finansēta no EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, Eiropas Padomes Ziemeļu – Dienvidu centra un Ārlietu ministrijas līdzekļiem.