Latvijas un Moldovas forums Kišiņevā (2006)

15. novembris, 2006

No 2006. gada 7. līdz 9. novembrim Kišiņevā, Moldovā, notika pirmais Moldovas - Latvijas forums par pilsonisko līdzdalību.

Forums pulcināja vairāk nekā 100 abu valstu nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību pārstāvjus, tostarp gandrīz 30 Latvijas ekspertus, kā arī pārstāvjus no Gruzijas un Rumānijas. Foruma divas dienas bija veltītas Latvijas un Moldovas pieredzes apmaiņai un turpmākās sadarbības attīstīšanai. Diskusiju rezultāti tiks nosūtīti visiem dalībniekiem.

Foruma darbs noritēja trīs darba grupās, kuras diskutēja par valsts un pilsoniskās sabiedrības dialoga stiprināšanu, sabiedrības līdzdalības veicināšanu reģionālajā un nacionālajā attīstībā, kā arī līdzdalības iespējām Eiropas integrācijas procesos Moldovā. Darba grupu izstrādātās rekomendācijas aicināja izveidot Moldovas NVO darba grupu, lai popularizētu un veicinātu sistemātisku, ilglaicīgu un konsekventu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos Moldovā. Loģisks nākamais solis būtu arī alianšu un daudzpusēju projektu veidošana. Iecerēts, ka šīs rekomendācijas tiks izmantotas arī turpmākās abu valstu sadarbības veidošanā.

Kā atzina dalībnieki, Foruma diskusijas bija arī izaicinājums atrast kopīgu platformu sarunai starp Moldovas un Latvijas kolēģiem, jo izpratne par sabiedrības līdzdalību abās valstīs ir atšķirīga. Tāpat arī pēc Latvijas dalībnieku novērojumiem Moldovā publiski apgalvotais ne vienmēr atbilst reālajai situācijai. Tā, piemēram, valsts formāli postulētā eiropeizācija realitātē ir izteikts atbalsta trūkums gan no valsts, gan zināšanu un intereses trūkums no pilsoniskās sabiedrības puses.

Foruma laikā Latvijas, Moldovas un Gruzijas dalībnieku vidū tika radītas vairākas tālākās sadarbības projektu idejas. Tomēr, kā atzina Latvijas delegācijas pārstāvji, galvenais Foruma ieguvums bija iespēja iepazīt Moldovas pilsonisko sabiedrību šķērsgriezumā. Tas spilgti ilustrēja gan Moldovas attīstības veiksmes stāstus, gan post-padomju mantojuma reālijas. Foruma pieredze palīdzēs Latviešiem mērķtiecīgu tālāko sadarbības projektu veidošanā.

Forumā Latviju pārstāvēja Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Normunds Popens un uzrunu sniedza Eiropas Parlamenta deputāts Rihards Pīks. Delegācijas sastāvā ietilpa tādas organizācijas kā “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, “Latvijas Cilvēktiesību centrs”, “Eiropas Kustība Latvijā”, “Sabiedrība par atklātību DELNA”, “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Resursu centrs “Marta” un citas. Ekspertu grupai pievienojušies arī vairāki akadēmiķi, ministriju, Saeimas, Eiropas informācijas centra pārstāvji un pašvaldību pārstāvji.

Moldovas – Latvijas forumu par pilsoniskās sabiedrības līdzdalību LAPAS organizēja sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija un partneriem Moldovā: “INRECO Konfliktu risināšanas institūts, “Kontaktu centrs NVO palīdzībai un informācijai”, Moldovas NVO Nacionālā Padome, Sorosa fonds – Moldova, kā arī Moldovas Republikas Ārlietu ministrija un Moldovas Republikas Sabiedrības vadības ministrija.

Forumu atbalstīja arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Sorosa fonda programma “Austrumi – Austrumiem” un Eirāzijas Fonds Moldovā.