TRIALOG V: attīstības sadarbības pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes stiprināšana (2013-2015)

15. janvāris, 2013

Laika posmā no 2013. līdz 2015. gadam LAPAS kā projekta partneris īstenoja projektu DCI-NSAED/2011/197 TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/AC for active engagement in Global Development.

Projekta vispārējais mērķis Dziļāka apzināšanās (awareness) un ciešāka iesaiste pilsoniskās sabiedrības organizācijām no ES 12 valstīm un kandidātvalstīm globālajā izglītībā un darbā globālās nabadzības izskaušanai.

Projekta specifiskais mērķis Stiprināt nacionālās platformas un to biedrus efektīvākai iesaistei globālajā attīstības izglītībā un sabiedrības izpratnes veidošanā.

Aktivitātes

  • platformu atbalsta aktivitātes (vietējās un starptautiskās apmācības, diskusijas, studiju vizītes),
  • atbalsts platformām ES prezidentūru sagatavošanai un nodrošināšanai (studiju vizītes u.tml.),
  • partnerību veidošanas un kopīgu projektu izstrādes pasākumi,
  • apmaiņas vizītes Globālajos Dienvidos,
  • informācijas aprites nodrošināšana, politikas viedokļu izstrāde,
  • e-ziņu lapa, mājas lapa un žurnāls,
  • partneru meklēšana projektiem,
  • NVO datu bāze.

Projekts tika īstenots ar Eiropas Komisijas atbalstu un projekta partneru līdzfinansējumu.