Attīstības izglītība

Publicēts pārskats   par  Eiropas , tajā skaitā -Latvijas attīstības  izglītības  politiku

“Šodienas pasaule ir kontrastu pasaule: neizmērojama bagātība un galēja nabadzība, izglītotība un analfabētisms, miers un konflikti, iekļaujoša sabiedrība un marginalizētas grupas. Šodien mēs runājam par globālo izglītību, izglītību, kura atver cilvēku acis un prātus pasaules realitātei un modina viņos vēlmi veidot taisnīgāku pasauli, kurā valdītu vienlīdzība un tiktu ievērotas cilvēktiesības.” (“Maastricht Global Education Declaration”, 2002).

Attīstības izglītība ir aktīvs mācību process, balstīts solidaritātē, vienlīdzībā, iekļaušanā un sadarbībā.  Tas ļauj cilvēkiem attīstīt savu izpratni sākot ar starptautisko attīstības prioritāšu un ilgtspējīgas attīstības principu apzināšanos, caur  globālo problēmu izraisītāju un ietekmes izzināšanu līdz pat personiskai iesaistei un informētu lēmumu pieņemšanai.

Attīstības izglītība palīdz cilvēkiem izprast trūcīgo un mazāk attīstīto valstu problēmas un veido izpratni par to, kā šīs problēmas iespaido katru no mums un kāda ir mūsu ietekme šajās zemēs. Tā ir būtiska formālās un neformālās izglītības daļa, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un izpratni, attīstot prasmes un veidojot attieksmes, lai iedzīvotāji kļūtu par zinošiem, pārliecinātiem un atbildīgiem pilsoņiem.

Attīstības izglītībai raksturīgs ieguldījums nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības jomā caur izglītību, kas balstīta cilvēktiesību, sociālās atbildības, dzimumu vienlīdzības, piederības pasaulei vērtībās.  Tā rada izpratni par atšķirībām, kādas pastāv cilvēku dzīves apstākļos visā pasaulē un ļauj meklēt atbildes uz jautājumu, kā mazināt šīs atšķirības. Ļauj domāt par ikkatra personisko dalību pasākumos, kas ietekmē sociālas, ekonomiskas, politiskas un vides situācijas, kuras kļūst par cēloņiem nabadzībai un rada šķēršļus ilgtspējīgai attīstībai.

Attīstības izglītība iet roku rokā ar globālo izglītību, cilvēktiesību izglītību, ilgtspējīgas attīstības izglītību, miera un konfliktu novēršanas izglītību un starpkultūru izglītību.

Mērķi

Attīstības izglītības mērķis ir dot ikvienam Eiropas iedzīvotājam iespēju apzināties un saprast jautājumus, ar kuriem nodarbojas globālā attīstība, šo jautājumu tiešo ietekmi uz ikvienu valsti un katra cilvēka personīgo dzīvi, īstenot savas tiesības un pienākumus, kuri ir ikvienam no mums kā mainīgas un savstarpējām saitēm saistītas pasaules iedzīvotājam – lai padarītu šo pasauli taisnīgu un ilgtspējīgu.

Galvenās attīstības izglītības tēmas

• Taisnīgums pasaulē
• Ilgtspējīga vide
• Miers
• Starpkultūru komunikācija
• Cilvēktiesības

Pamatvērtības

• Tolerance
• Solidaritāte
• Vienlīdzība
• Taisnīgums
• Iekļaušana

Attīstības izglītība ir process…

• …kas sākas, pirmo reizi apzinoties noteiktas problēmas
• …ļauj dziļāk izprast komplicēto situāciju, kas stāv aiz šīm problēmām
• …izmaina cilvēku attieksmi un iedrošina viņus pārdomāt savu lomu notiekošajā it
• …motivē cilvēkus darboties atbildīgi

Attīstības izglītība paver jaunu perspektīvu, iedrošinot cilvēkus aktīvi piedalīties pasaules sabiedrības veidošanā, radīt apstākļus solidaritātei domāšanā un rīcībā. Tā ļauj iegūt praktiskas zināšanas, kas nepieciešamas, lai dzīvotu atbildīgi pat šajos sarežģītajos apstākļos, kad visi procesi un cilvēki pasaulē kļūst arvien ciešāk savstarpēji saistīti.

2007. gadā organizācijas, kas darbojas attīstības izglītības jomā Eiropā – NVO, ES institūciju pārstāvji un dalībvalstu institūcijas, tai skaitā izglītības ministrijas, izstrādāja „Vienoto Eiropas viedokli par attīstības izglītību” (“European Consensus on Development Education”). Šajā dokumentā aprakstīta Eiropas attīstības izglītības stratēģija.  Tajā cita starpā uzsvērts, ka mūsdienās globālais ir saskatāms vietējā.  Globalizācija pastiprina mūsu savstarpējo saistību, – to varam saskatīt starptautiskajā migrācijā, globālās sasilšanas procesos, – šādi fenomeni ietekmē lokālos procesus visā pasaulē.  Mēs vairs nevaram nošķirt „attīstību pie mums” un „attīstību pie viņiem”.

Praktiski piemēri:

Skolas kā satelīti Attīstības izglītībā

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības informētību par globālo jeb attīstības izglītību un sekmēt globālās jeb attīstības izglītības integrēšanu formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā.
Projekta mērķauditorija ir izglītības jomas pārstāvji (skolotāji no pirmskolas izglītības posma līdz vidusskolai, skolas administrācija), jaunieši, viedokļu līderi vietējās kopienās, mediji. Projekta realizētājs – Izglītības attīstības centrs, sadarbībā ar GLEN Latvija.

 

Sīkak  par attīstības izglītību:

LAPAS pētījums – Attīstības izglītības jautājumi Latvijas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu saturā (2008.g.)
LAPAS Secinajumi par iepriekšminēto pētījumu

Attīstibas  izglītibas  konference (2009.g.): „Attīstības izglītības nākotne Latvijā un Eiropā”:

Seminārs:“Cilvēki kastēs: Stereotipi darbā ar attīstības jautājumiem” (2010.g.)

Resursi:

Metodiskie materiāli

www.skolaskasateliti.lv

www.globaldimension.co.uk

Development Education Research Centre (DERC)