Attīstības sadarbība

Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu, tiesiskumu un labu pārvaldību attīstības valstīs, jo īpaši Latvijas prioritārajās partnervalstīs, sniedzot ieguldījumu Dienaskārtības 2030 un 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā. Tā ir daļa no Latvijas ārpolitikas un drošības politikas, sekmējot gan ilgtspējīgu izaugsmi, gan nodrošinot mieru un drošību pasaulē.

Īstenojot attīstības sadarbību, Latvija ievēro cilvēktiesībās balstītu pieeju un visās attīstības sadarbības aktivitātēs uzsver tādus horizontālus principus kā cilvēktiesības, demokrātija, dzimumu līdztiesība, pilsoniskās sabiedrības līdzdalība, vides ilgtspēja un klimata pārmaiņu jautājumu integrācija.

Starptautiski valstis ir apņēmušās novirzīt attīstības sadarbībai 0,7% nacionālā kopienākuma, Latvija tiecas sasniegt 0,23% līdz 2027. gadam.

Attīstības sadarbībā Latvija piedāvā savu pieredzi un zināšanas gan vienkāršu projektu, gan sarežģītu ilgtermiņa programmu īstenošanā. Tās kodols ir palīdzības sniegšana, pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Attīstības palīdzības komitejas (DAC) klasifikācijas tā neietver komerciālas un militāras aktivitātes.

Ņemot vērā Latvijas ārpolitikas prioritātes, kā arī Latvijas salīdzinošās priekšrocības, Latvijas attīstības sadarbības politikā prioritārie reģioni ir ES Austrumu partnerība un Centrālāzija. Prioritārās partnervalstis tradicionāli attiecīgi ir Gruzija, Moldova, Ukraina, Baltkrievija un Kirgizstāna, Tadžikistāna, Uzbekistāna. Tiek attīstīti projekti arī Āfrikas valstīs.

Latvijas attīstības sadarbības politikas ietvaru nosaka Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, kas nosaka gan divpusēji, gan daudzpusēji īstenotās Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķi, prioritātes un pamatprincipus, rīcības virzienus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus.

No 2004. gada LAPAS sadarbojas ar Ārlietu ministriju attīstības sadarbības politikas plānošanā un ieviešanā, sniedz atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektos, veido sadarbību ar saņēmējvalstīm, līdzdarbojas starpsektoru projektos un izstrādā sadarbības projektus kopā ar biedriem.

LAPAS sniedz atzinumus par nacionālajām pozīcijām, tiesību aktiem un politikas dokumentiem, līdzdarbojas Attīstības sadarbības konsultatīvajā padomē.

Šobrīd LAPAS īsteno sadarbības projektus ar Moldovu un Ukrainu, kā ar citām valstīm.

Mācību kurss par attīstības sadarbību

LAPAS darbības virziens - attīstības sadarbība

PROJEKTI