Globālā izglītība

Mūsdienu globālie izaicinājumi skar ikvienu un ir savstarpēji saistīti, tāpēc to risināšanai ir nepieciešama koordinēta un sistemātiska sadarbība, līdzdarbojoties dažādām iesaistītajām pusēm. Globālā izglītība ir nozīmīgs informēšanas, izpratnes veicināšanas, izglītības un attīstības jomas aspekts, jo veido padziļinātu izpratni par globāliem, nacionāliem, vietējiem procesiem, problēmjautājumiem un to savstarpējo mijiedarbību, pilnveido globālās pilsoniskās kompetences un globālo pilsonisko līdzdalību.

Tā palīdz izprast mazāk attīstīto valstu problēmas, to saistību ar Latviju, kā arī sekmē atbildīgu rīcību un lēmumu pieņemšanu. Tas ir aktīvs mācību process, balstīts solidaritātē, līdztiesībā, iekļaušanā un sadarbībā. Globālā izglītība ir balstīta cilvēktiesībās un demokrātijā, piederības sajūtai savai kopienai, valstij, Eiropai un pasaulei.

Globālā izglītība ir būtiska gan formālajā izglītībā – visās izglītības pakāpēs (pirmsskolas izglītībā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā un augstākajā izglītībā) un izglītības veidos (vispārējā, profesionālajā un akadēmiskajā izglītībā), gan neformālajā izglītībā – ārpus formālās izglītības organizētā interesēm un pieprasījumam atbilstošā izglītojošā darbībā.

Globālā izglītība ir stūrakmens sabiedrības izpratnes veicināšanā, ilgtspējīgas attīstības plānošanā un globālo partnerību veidošanā.

Globālo izglītību veido globālās kompetences, kuras visveiksmīgāk var pilnveidot, iesaistoties vai līdzdarbojoties uz iekļaušanu, sadarbību, solidaritāti un līdztiesību balstītos procesos. Tās raksturo lietpratību un caurvij gan profesionālo darbību, gan ikdienas dzīvi, nosaka rīcību ar globālo jeb pasaules kontekstu saistītās situācijās un palīdz to izprast. Tāpēc globālā kompetence ir būtiska, lai dzīvotu cieņpilnu dzīvi nenoteiktības, izaicināju-mu un pārmaiņu laikā.

Kopš 2014. gada katru gadu tiek īstenota Globālās izglītības nedēļa ar desmitiem pasākumu reģionos, tematiski filmu mēneši, izdota avīze “Pasaule kļūst labāka”, organizētas diskusijas un konferences, tālākizglītības kursi, izstrādāti metodiskie un informatīvie materiāli. Īstenoti vairāki starptautiski projekti, kuros LAPAS ir bijis gan partneris, gan vadošā organizācija. Liela loma globālās izglītības īstenošanā un jomas attīstībā ir LAPAS biedriem un partneriem, īpaši reģionos.

Kopš 2004.gada LAPAS globālās izglītības īstenošanā sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju, Ārlietu ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālā komisiju, Ziemeļu Dienvidu centru un citām starptautiskām institūcijām.

LAPAS darbības virziens - globālā izglītība

PROJEKTI

NOZĪMĪGĀKIE LAPAS BIEDRU ORGANIZĀCIJU PROJEKTI GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS JOMĀ

  • Biedrības “Izglītības Attīstības centrs” koordinētie projekti “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” (2009-2011) un “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (2013–2015).
  • Biedrības “Izglītības Iniciatīvu centrs” projekts “Globālā pilsoniskā izglītība – tilts uz ilgtspējīgu attīstību” (2017–2021).
  • Biedrības “Zaļā brīvība” projekts “Ar cieņu par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālā izglītībā” (2017–2019).

PAŠVALDĪBU PROJEKTI

Globālās izglītības projektus, sadarbībā ar citu ES dalībvalstu partneriem, ir īstenojušas arī vairākas pašvaldības:

  • Gulbenes novada pašvaldība “Globālās izglītības sabiedrības veidošana” (2013–2016),
  • Rēzeknes novada pašvaldība – “Globālās skolas: EYD 2015 tilts uz cerīgu nākotni pirmsskolā un sākumskolā” (2016–2018).