Kopienu noturība

Reģionālie drošības izaicinājumi, nesenās dažādās krīzes situācijas, LAPAS darbs attīstības sadarbības jomā, tai skaitā, represīvās valstīs, ir izkristalizējušas nepieciešamību fokusēties uz kopienu noturību kā centrālo elementu. Arī OECD attīstības sadarbības jomas “triple nexus” koncepts integrē attīstību, humāno palīdzību un mieru kā pamata ietvaru. Drošības jautājumi vairs nav nošķirti no attīstības, spējas palīdzēt sev un citiem.

Jau 2013.gadā LAPAS izveidoja rokasgrāmatu darbam ar cilvēkdrošības konceptu kopienās, integrēja to globālās izglītības un attīstības sadarbības projektos. Cilvēkdrošība (angļu val. – human security) ir „brīvība no bailēm” un „brīvība no trūkuma”. Cilvēks nevar attīstīties, ja ļoti baidās par sevi un savu nākotni. Cilvēks nevar attīstīties, ja ir spiests dzīvot tādā trūkumā, ka nevar apmierināt savas pamatvajadzības. Tāpēc, ja vēlamies dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, mums ļoti noder prasmes un gatavība uzlabot savu (un arī citu) cilvēku drošību.

Kopienu noturības koncepts sevī ietver gan informācijas pratību/ medijpratību, gan arī aktīvu rīcību, kas balstīta sadarbības prasmēs, taisnīguma un atbildības vērtībās. Kopienu noturība veidojas kā pastāvīga prakse, tai skaitā, novēršot arī konfliktu cēloņus caur globālo izglītību. Katrā kopienā, tās veidošanās būs atšķirīga.

Krīžu kontekstā noturības viens no elementiem ir gatavība civilajām krīzēm jeb civilā aizsardzība. LAPAS īsteno praktiskas aktivitātes - mācības scenāriju izspēlei, kapacitātes stiprināšanu specifiskiem aspektiem, piemēram, personīgajai drošībai un darbam ar jūtīgām grupām. Tāpat īstenoti specifiski projekti represīvās valstīs un sadarbība pētniecībā, metodiskā ietvara attīstība. Kopienu noturības ieviešanai LAPAS sadarbojas ar Ārlietu ministriju, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Skola2030, Vidzemes Augstskolu un starptautiskajiem partneriem.

LAPAS darbības virziens - kopienu noturība

PROJEKTI