LV EN RU
Latvijā

Latvija aizvien intensīvāk iesaistās pasaules mēroga notikumos, diskusijās un jautājumu risināšanā par ilgtspējīgu attīstību, nabadzības mazināšanu un citiem jautājumiem saistībā ar palīdzību mazāk attīstītām valstīm. Kopš pievienošanās Eiropas Savienībai, kuras ieguldījums kopumā sastāda vairāk nekā 50% no pasaulē sniegtās attīstības palīdzības, Latvijai ir arī morāls pienākums sniegt atbalstu mazāk attīstītām valstīm.

Jau kopš deviņdesmito gadu sākuma Latvija ir veikusi regulāras iemaksas starptautiskajās organizācijās (kā piemēram ANO, UNESCO, Pasaules Veselības organizācija, Sarkanais Krusts un citas), lai sniegtu palīdzību jaunattīstības un pārejas ekonomikas valstīm.

Kamēr lielo donorvalstu uzmanība galvenokārt ir pievērsta Āfrikas un Āzijas reģioniem, Latvijas iespējas pašlaik ir galvenokārt saistības ar ekonomiskās izaugsmes, stabilitātes un demokrātijas stiprināšana tuvākajos reģionos – austrumu partnerības valstīs. Attīstības sadarbības politikas plānošanā un īstenošanā viens no būtiskiem elementiem ir Latvijas prioritātes Eiropas kaimiņattiecību politikā. Savā ārpolitikā Latvija pievērš īpašu uzmanību Eiropas kaimiņattiecību politikai, jo šīs politikas mērķis ir panākt stabilitātes un labklājības pieaugumu tajās valstīs, kas atrodas tieši aiz Eiropas Savienības, tātad arī aiz Latvijas, ārējām robežām.

Īstenojot attīstības sadarbības politiku, Latvija nesniedz tikai tiešu finansiālu palīdzību, bet atbalsta dalīšanos Latvijas pieredzē valsts pārvaldes reformu īstenošanā, demokrātiskas sabiedrības, sociālās attīstības veicināšanā, vides aizsardzībā, izglītības sistēmas uzlabošanā un citās jomās. Latvijas ekspertu zināšanas un praktiskā pieredze ir līdzekļi, ar kuriem Latvija var sniegt būtisku ieguldījumu tuvējā reģiona stabilitātes un attīstības veicināšanā.

Informācija par Latvijas attīstības sadarbības politiku Ārlietu ministrijas mājas lapā