LV EN RU
Vārdnīca / jēdzieni

Attīstības sadarbība (development co-operation) – atbalsta sniegšana trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm ar mērķi veicināt šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību un tādējādi sniegt ieguldījumu nabadzības mazināšanai pasaulē. Attīstības sadarbība (pēc OECD/DAC klasifikācijas) neietver ne komerciālas, ne militārās aktivitātes.

Attīstības sadarbības padome (Development Co-operation Council) – Attīstības sadarbības padome ir koleģiāla institūcija Latvijas Republikā, kura pieņem lēmumus attīstības sadarbības prioritāro mērķu izpildei, kuri noteikti ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprinātajā attiecīgā gada Attīstības sadarbības politikas plānā.

Attīstības sadarbības politika (development co-operation policy) – politikas dokumentos noteikto principu kopums (vadlīnijas, mērķu valstis, sadarbības jomas utt.) attīstības sadarbības īstenošanai.

Attīstības valsts (developing country) – pēc OECD/DAC klasifikācijas tās ir valstis, kas iekļautas DAC saraksta pirmajā daļā, piemēram, Afganistāna, Armēnija, Gruzija, Bangladeša, Haiti, Turcija, Moldova, Uzbekistāna, Venecuēla u.c.

Atsaistītā palīdzība (untied aid) – palīdzības sniegšana, atsakoties no donorvalsts prasībām (izmantot donorvalsts resursus, patērēt/iegādāties donorvalsts pakalpojumus/produktus). Palīdzības sniegšanā var pretendēt arī palīdzības īstenotāji ārpus valsts robežām (piemēram, atklāts konkurss, kurā var pretendēt gan Latvijas, gan citu valstu NVO)

Cienīgs darbs – apkopo iedzīvotāju vēlmes darba dzīves laikā. Tas ietver produktīvas darba iespējas, kas sniedz taisnīgus ienākumus, drošību darba vietā un sociālo aizsardzību ģimenēm, labākas iespējas personiskai attīstībai un sociālai integracijai, tiesības cilvēkiem izteikt savas bažas, organizēt un piedalities lēmumu pieņemšanā, kas ietkemē viņu dzīvi, kā arī vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret visām sievietēm un vīriešiem.

Uz cilvēktiesībām balstīta pieeja (attīstībai) – Human Rights Based Approach. Uz cilvēktiesībām balstītas pieejas pamatā ir pārliecība, ka visiem cilvēkiem ir noteiktas tiesības, kuras nevar atņemt, un ar šīm tiesībām var celt prasību pret citiem, kuri tās noliedz vai pārkāpj. Cilvēktiesības skar dzīvi visās jomās. Tās katram cilvēkam sniedz iespēju dzīvot brīvi no trūkuma, bailēm un diskriminācijas. Uz cilvēktiesībām balstīta pieeja veido pamatu visaptverošākam, līdzdalību veicinošam attīstības veidam, kā arī uzsver valdību un citu attīstības procesa dalībnieku saistības attiecībā uz pienākumu pildīšanu un atbildību pret saviem pilsoņiem saskaņā ar starptautiskajām saistībām.

Daudzpusējā palīdzība (multilateral assistance) – palīdzības sniegšana saņēmējvalstīm, veicot iemaksas starptautiskās organizācijās. Starptautiskās organizācijas, savukārt, tālāk izmanto piešķirto finansējumu, atbilstoši noteiktajām prioritātēm.

Divpusējā palīdzība (bilateral assistance) – attīstības sadarbības projekts saņēmējvalstī, kuru pilnībā vai daļēji finansē donorvalsts.

Donorvalsts – valsts, kura sniedz palīdzību.

Godīgā tirdzniecība (Fair Trade) – sociālā kustība, kas cenšas novērst šo netaisnību. Šīs kustības mērķis ir uzlabot jaunattīstības valstu iedzīvotāju dzīves apstākļus un sekmēt ilgtspējīgu attīstību, zemniekiem no jaunattīstības valstīm dodot iespēju realizēt savu produkciju pasaules tirgū. Godīgā tirdzniecība nozīmē partnerattiecības starp ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem, kas dibinātas uz abpusēju izdevīgumu un cieņu. Vairāk informācijas: – faktu lapa par godīgu tirdzniecību.

HIPC valstis – (Heavily Indebted Poor Countries) – 40 attīstības valstis, kuras tiek uzskatītas par nabadzīgākajām valstīm ar lielu parādu apjomu. Pēc Starptautiskā Valūtas Fonda un Pasaules Bankas definīcijas tās ir valstis, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir 695$ vai mazāk un parāda apjoms ir par 80% lielāks nekā IKP.

Humānā palīdzība (humanitarian assistance/ humanitarian aid):
1. steidzamas nepieciešamās palīdzības nodrošināšana cilvēku stāvokļa uzlabošanai nelaimes vai kritiska stāvokļa gadījumā;
2. plānota palīdzība, kas tiek nodrošināta, lai atvieglotu vai samazinātu dabas vai cilvēku radītu katastrofas sekas vai nelabvēlīgu apstākļu, kas rada sāpes, slimības, badu vai dzīvības draudus.

Konsultatīvā padome attīstības sadarbības politikas jautājumos (Consultative Board for Development Co-operation Policy issues)– konsultatīva institūcija Latvijas Republikā, kas piedalās ar attīstības sadarbības politiku saistīto jautājumu risināšanā. Tā izveidota ar Ministru prezidenta 2003. gada 3. jūnija rīkojumu Nr. 257.

Nevalstiska attīstības organizācija (Non-Governmental Development Organization - NGDO) – nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas darbojas starptautiskās attīstības sadarbības jomā.

Oficiālā attīstības palīdzība (official development assistance – ODA) valsts, pašvaldību un to izpildinstitūciju sniegtā palīdzība attīstības valstīm (developing country) (sk. attīstības valstu klasifikāciju pēc OECD/DAC kritērijiem), lai veicinātu šo valstu ekonomisko attīstību un labklājību.

Oficiālā palīdzība (official assistance – OA) – valsts, pašvaldību un to izpildinstitūciju sniegtā palīdzība pārejas ekonomikas valstīm (sk. pārejas ekonomikas valstu klasifikāciju pēc OECD/DAC kritērijiem), lai veicinātu šo valstu ekonomisko attīstību un labklājību.

Saistītā palīdzība (tied assistance) – divpusējās palīdzības veids, kas paredz saņēmējvalstij, izmantojot donorvalsts resursus, patērēt/iegādāties donorvalsts pakalpojumus/produktus.

Saņēmējvalsts – valsts, kura saņem palīdzību.

Tehniskā palīdzība – saskaņā ar OECD DAC definīciju, sadarbība zināšanu (ekspertīzes) nodošanā personāla, apmācību, izpētes un finanšu jomā.

Trīspusējā palīdzība (trilateral assistance) – attīstības sadarbības projekts, kuru sniedz divi donori (var būt gan valsts, gan organizācija) trešajai valstij (saņēmējvalstij).

Tūkstošgades attīstības mērķi (Millenium Development Goals – MDGs)- 2000. gadā pasaules valstu un valdību vadītāji apņēmās līdz 2015. gadam sasniegt astoņus Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM), kas vairotu iedzīvotāju labklājību visās valstīs.

Vidēju ienākumu valstis (middle income countries – MIC) – pēc OECD/DAC klasifikācijas tā ir valstu grupa, kuras IKP uz vienu iedzīvotāju 2001.gadā bija no 746$ – 2975$.

Vismazāk attīstītās valstis (least developed countries – LDC) – 49 valstu grupa, kuras pēc ANO skaidrojuma ir viszemāk attīstītās, ņemot vērā to zemo IKP, vājos cilvēkresursus un nestabilo/jūtīgo ekonomiku. Pēc OECD/DAC klasifikācijas tās ir valstis, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 2001.gadā bija zemāks par 745$.