LV EN RU
Latvijas un Moldovas sadarbības projekts

Projekta aktualitātes:

Noslēgumam tuvojas Latvijas un Moldovas attīstības sadarbības projekts “Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji”, kura ietvarā šā gada 31. oktobrī norisinājās bibliotekāru un medijpratības speciālistu konference “Bibliotēkas kā vietējās sociālās noturības un demokrātijas veidotājas drošības izaicinājumu laikos” un piecas dienas gara Moldovas bibliotekāru vizīte Latvijā.

Projektā tika iesaistīta gan Moldovas, gan Latvijas bibliotekāru kopiena. Hibrīdkonferencē piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku no abām valstīm, savukārt padziļinātajā vizītē sadarbību veidoja 14 speciālisti no dažādiem Moldovas reģioniem, pārstāve no Ukrainas un 18 speciālisti no Latvijas, pārsvarā no Latgales. Tika apmeklēta Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ogres Centrālā bibliotēka un Latgales Centrālā bibliotēka, kā arī Dagdas kopiena, iepazīstot aktīvo iedzīvotāju lokālo aktīvismu un sadarbību ar bibliotēku. Divas dienas speciālisti strādāja Daugavpilī, kur Vidzemes Augstskolas vadībā mācījās par medijpratību un sociālās noturības veidošanu, dalījās ar saviem labās prakses piemēriem un attīstīja kopīgu metodiku. Konferences ieraksti angļu un latviešu valodā pieejami šeit.

Projekta partneri vienojušies turpināt sadarbību, paplašinot partnerības, piemēram, aktīvāk iesaistot Ukrainas partnerus un jaunas sabiedrības grupas – vietējo mediju žurnālistus, pašvaldības un jauniešus.

6Inese Vaivare, biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) direktore stāsta: “Taisnīga un mierpilna pasaule rodas, novēršot konfliktu cēloņus. Šis projekts pierādīja, cik liela nozīme ir vietējiem entuziastiem, kas strādā ar tām grupām, kuras valsts un pašvaldību politika un atbalsts bieži vien neaizsniedz. Bibliotēkas ir kopienu centri, kur iegūt sociālos pakalpojumus, tilts starp sabiedrību un informāciju un droša vide ikvienam. Sākot no senioru velosipēdu vadīšanas tiesībām satiksmes drošībai Latvijā līdz programmēšanas prasmēm bērniem informatīvajai drošībai Moldovā – katras mazās bibliotēkas iniciatīva palīdz veidot labāku un drošāku pasauli. Ikdienā nepamanīti un maz novērtēti, bieži arī noguruši, bibliotekāri ir mūsu attīstības resurss un arī balsts krīzes brīžos, kā ar savu pieredzi kara apstākļos iepazīstināja Ukrainas pārstāve. Esam iedvesmoti tālākiem sadarbības soļiem.”

6Elena Pintilei, Moldovas Nacionālās bibliotēkas ģenerāldirektore, par ieguvumiem projektā “Sadarbības projekts deva mums iespēju mācīties no Latvijas kolēģu pieredzes, kas var kļūt par labu praksi Moldovas Republikas realitātē, nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi informācijai un kvalitatīviem pakalpojumiem apkalpotajai sabiedrībai. Mēs sapratām, ka vietējās demokrātijas attīstība tiek panākta, palielinot izpratni par publiskās bibliotēkas vērtībām, resursiem un lomu kopienas sociālās noturības veidošanā. Lai atbalstītu mācīšanos, lasītprasmi un jēgpilnu lasīšanu digitālajā laikmetā, bibliotēkām ir nepārtraukti jāpielāgojas. Pakalpojumiem, kolekcijām un praksēm ir jāattīstās, lai reaģētu uz mainīgajām lietotāju vēlmēm.”

6Katrīna Kukaine, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktores atziņas: “Projekta ieguvēji pavisam noteikti ir abu valstu – Moldovas un Latvijas – bibliotēku nozares speciālisti. Latvijas bibliotēku darbs kopienu stiprināšanā ir lielisks, bet arī Moldovas kolēģi atveda iedvesmojošus  piemērus par darbu ar jaunatni un senioriem, kā arī ievērības cienīgu darbu, kas paveikts, īstenojot bibliotēku un nevalstisko organizāciju kopīgo medijpratības  stratēģiju sabiedrības izturētspējai informācijas kara apstākļos. Ikviens guvām pārliecību par bibliotekāra nozīmīgo lomu demokrātisko procesu un sociālās noturības  veicināšanā, vienlaicīgi gūstot apstiprināju, ka nedrīkstam piemirst paši par sevi trauksmainos laikos, sevi spēcinot un iedrošinot jauniem darbiem.”

6Agnese Dāvidsone, Vidzemes augstskolas rektore, atskatoties uz projektu, dalās: “Kā projekta partnera Vidzemes Augstskolas pārstāve esmu pagodināta, ka varējām ar kolēģiem piedalīties un atbalstīt vietējo kopienu noturības stiprināšanu izvēlētajā mērķa valstī un grupā. Esot kopā ar bibliotekāriem no Moldovas un Latvijas un uzklausot viņu pieredzi, es vēlreiz pārliecinājos, cik vitāli svarīgi ir motivēt, iedrošināt, gudri vadīt kopienas dalībniekus, lai sasniegtu kopienas ilgtspējai svarīgus mērķus. Cik svarīgi ir pielāgoties katras mērķa grupas specifiskajām vajadzībām. Mans pienesums projektā bija kopienas stiprināšana caur medijpratību – šeit mūsdienu digitālās informācijas laikmetā darba nekad nepietrūks, tāpēc ļoti priecāšos par iespējām strādāt ar bibliotēkām arī turpmāk.

 

Par projektu

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar Moldovas bibliotekāru biedrību, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Vidzemes augstskolu uzsākusi īstenot attīstības sadarbības projektu “Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji”. Projekta mērķis ir sekmēt lokālās demokrātijas attīstību un vietējo kopienu noturību, paaugstinot bibliotekāru zināšanas un prasmes Moldovā un Latvijā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir 45 bibliotekāri – lokālie pārmaiņu līderi, taču, balstoties abpusējās mācīšanās un sadarbības pieejā, tiks iesaistīti arī Latvijas lokālie bibliotekāri no vietējām kopienām. Netiešā mērķa grupa ir uzlaboto bibliotēku pakalpojumu saņēmēji.

Kāpēc bibliotekāri? Bibliotēkas ir bijušas un joprojām ir nozīmīgas ikvienas kopienas pastāvēšanai un ilgtspējīgai attīstībai. Savukārt bibliotekāri ir pārmaiņu līderi savās kopienās, ikdienā strādājot un satiekot visdaudzveidīgākās iedzīvotāju grupas vietējā sabiedrībā, sniedzot informāciju, organizējot kultūras un izglītojošas aktivitātes. Bibliotekāriem, it sevišķi lauku apvidos, ir milzīga nozīme savu kopienu un visas sabiedrības stiprināšanā, iesaistoties medijpratības un kritiskās domāšanas veicināšanā.

Projekta laikā notiks vairākas partneru sanāksmes, Vidzemes augstskolas vadībā tiks izstrādāta metodika par sociālās noturības izpratni un veidošanu, ar kuru katrs projekta partneris dalīsies plašāk un turpinās citos projektos. Jau šā gada novembrī bibliotekāru grupa no Moldovas viesosies Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē, kas notiks Latgalē. Īpaša uzmanība projektā tiks pievērsta attīstības sadarbības komunikācijai, veidojot Latvijas atpazīstamību un multiplicējot projekta rezultātus.

6Latvijas vēstnieks Moldovas republikā Uldis Mikuts par sadarbības nozīmīgumu: “Mūsdienu informācijas pārbagātības ērā jebkuram no mums ir ļoti svarīgi prast atšķirt ticamus informācijas avotus no patiesību apzināti viltojošiem un propagandu izplatošiem. Bibliotēkas vietējai sabiedrībai ir nozīmīgs informācijas ieguves un izglītības norišu centrs, tās piedāvā avotu izvēles iespējas un vienlaikus dod pamatu veidot jaunas zināšanas par dažādajiem informācijas plūsmu aspektiem. Priecājos, ka ar šī projekta palīdzību tiks stiprināta Latvijas un Moldovas bibliotekāru un medipratības profesionāļu mijiedarbība, veidojot papildus prasmju bāzi un caur to veicinot sabiedrības kopējo noturību.”

6LAPAS direktore Inese Vaivare skaidro projekta nepieciešamību: “Krievijas izraisītais karš neatkarīgajā Ukrainā izgaismojis prokrieviskās propagandas problēmu Moldovā un nepieciešamību uzlabot iedzīvotāju plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, īpaši aktualizējot medijpratību kā kritiski svarīgu prasmi cilvēkiem, kas dzīvo un strādā augsti digitalizētā un pastāvīgi mainīgā pasaulē. Medijpratība ir projekta visaptverošais ietvars, taču vienlaikus, stiprinot lokālo noturību gan Moldovā, gan Latvijā, strādāsim arī ar tieši saistītām tēmām – lokālā demokrātija un Ukrainas bēgļu integrācija.”

6Moldovas bibliotekāru biedrības prezidente Elena Pintilei par sadarbības mērķiem projektā: “Demokrātijai ir nepieciešamas bibliotēkas un bibliotēkām – demokrātija, tādēļ mēs nenogurstoši turpinām to kopt un stiprināt savā Moldovas sabiedrībā, attīstot jaunas sadarbības caur kurām mijiedarboties un augt.”

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

logo-rinda-www-bez