LV EN RU
Grāmata ir balstīta uz pasakas par vientuļa cimdiņa pārtapšanu CimduDuksī, bērnu zeķbikšu pārtapšanu ZeķuZaķī un dažādiem neparastiem notikumiem. Grāmatā ir arī instrukcijas, kā izveidot grāmatā minētās rotaļlietas. Visas rotaļlietas ir veidotas no lietām, kuras ikdienā vairs nav nepieciešamas, piemēram, drēbes, kastes. Jāņem vērā, ka grāmatā attēlotās rotaļlietas nav jāveido identiskas arī dzīvē – var improvizēt. Grāmatu var izmantot bērnudārzu un bērnu centru audzinātāji, sākumskolu skolotāji, interešu pulciņu vadītāji, vecāki un citi interesenti. Grāmata (latviešu valodā) ir lejupielādējama zemāk esošajā linkā. The book is based on the fairy-tale about lonely glove and its transformation into CimduDuksis, and the baby tights’ transformation into ZekuZaki, and other unusual adventures. The book contains instructions on how to make the toys that mentioned in the book. All toys have been made from things, which are not anymore necessary, for example, clothes, and boxes. Keep in mind that the toys that showed in the book are not supposed to be made exactly in the same – you can improvise. The book can be used by kinder garden and children centre teachers, primary school teachers, leaders of interest groups, parents and others who are interested! The book (in Latvian) is downloadable in the link below.
2014-02-12 01:19:24
Formalā un neformālā izglītība
Metodiskās vadlīnijas var izmantot bērnudārzu un bērnu centru audzinātāji, sākumskolu skolotāji, interešu pulciņu vadītāji, vecāki un citi interesenti. Tās ir paredzētas nodarbību vadīšanai, kas balstītas uz grāmatu „Rokas lelles stāsta Āfrikas bērnu stāstus’’, kas ietver dažādus stāstus par dzīvniekiem un to piedzīvojumiem. Vadlīnijas iekļauj instrukcijas stāstos iekļauto leļļu izgatavošanai. Tās paredzēts veidot no materiāliem, kas vairāk nav ikdienā nepieciešami, tādējādi veicinot otrreiz pārstrādājamo materiālu izmantošanu. Vadlīnijas ir latviešu valodā. Vadlīnijas krievu valodā ir lejupielādējamas linkā zemāk. The methodological guidelines can be used by kinder garden and children centre teachers, primary school teachers, leaders of interest groups, parents and others who are interested. The guidelines are for the workshops that are based on the book ‘’The Hand Puppets Tell the African Children’s Stories’’, which contains several stories on animals and their adventures. The guidelines include the instruction on how to make the puppets mentioned in the stories. The puppets are supposed to be made from materials that are not used any more in daily life, thus promoting recycling. The guidelines are in Latvian. The guidelines in Russian are downloadable in the link below.
2014-02-12 00:51:14
Formalā un neformālā izglītība
Grāmatā ir apkopoti vairāki stāsti par dažādiem dzīvniekiem un viņu piedzīvojumiem no afrikāņu bērnu skatupunkta. Līdz ar to grāmata var palīdzēt veicināt izpratni par citām kultūrām un bērnu dzīvi dažādās Āfrikas valstīs (stāsti ir apkopoti no Kenija, Mozambika, Nigērija). Grāmatā arī atrodas instrukcijas, kā izveidot vienkāršas rokas lelles, lai bērnu stāstus varētu izspēlēt teātra uzvedumu veidā. Lelles paredzēts veidot no materiāliem, kas vairāk nav ikdienā nepieciešami, tādējādi veicinot otrreiz pārstrādājamo materiālu izmantošanu. Grāmatu var izmantot bērnudārzu un bērnu centru audzinātāji, sākumskolu skolotāji, interešu pulciņu vadītāji, vecāki un citi interesenti. Grāmata ir latviski.Grāmata krievu valodā ir lejupielādējama linkā zemāk. The book contains several stories on the different animals and their adventures from the perspective of African children. Thus the book can help to promote the awareness on other cultures and children’s life in few African countries (the stories are collected from Kenya, Mozambique, and Nigeria). The book has also the instructions on how to make simple hand puppets so the kids could replay the stories into the theatrical performances. The puppets should be made from those materials that are not used in daily life anymore thus promoting recycling. The book can be used by kinder garden and children centre teachers, primary school teachers, leaders of interest groups, parents and others who are interested! The book is in Latvian.The book in Russian is downloadable in the link below.
2014-02-12 00:28:33
Formalā un neformālā izglītība
Rokasgrāmata ir tapusi iniciatīvas “Globālais skolotājs’’ ietvaros. Galvenais iniciatīvas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par globālās izglītības tēmām un to iekļaušanu formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā . Rokasgrāmatā ir iekļauti skolotāju metodiskie materiāli par globālās izglītības tēmām (vide un ilgtspējīga attīstība, pārtikas drošība, starpkultūru attiecības, cilvēktiesības, nevienlīdzība pasaulē u.c.). Rokasgrāmata ir latviešu valodā. The handbook was made within the initiative ‘’Global Teacher’’. The main aim of this initiative is to promote society’s awareness on global education issues and their inclusion within the formal and non-formal education in Latvia. The handbook contains methodical materials on global education issues for teachers (environment and sustainable development; food security; cross-cultural relations, human rights, inequality in the world etc.). The handbook is in Latvian.
2014-02-11 23:01:36
Formalā un neformālā izglītība
Projekta (2010) galvenokārt akcentējas uz enerģijas taupīšanas tēmu. Tā laikā tika izstrādāta izglītības programma par ilgtspējīgu patēriņu pamatskolas līmenim, iesaistot skolēnus un skolotājus no Latvijas un Lietuvas. Pieredzē par enerģijas taupīšanu un vides aizsardzību dalījās arī dāņu nevalstiskā organizācija OVE. Zemāk esošajā linkā ir pieejama informācija par projektu un ir lejupielādējama projekta programma. The project (2010) was focusing mostly on the energy saving. During the project the educational program on the sustainable consumption was developed for the elementary school level. The pupils and teachers from Latvia and Lithuania were involved within the program’s designing process. In addition, the Danish NGO ‘’OVE” shared its experience in such issues as energy saving and the environmental protection. The link below gives more information on the project and the file below is the project’s program.
2014-02-09 13:16:10
Formalā un neformālā izglītība
Ikgadējā olimpiāde notiek vairākās Latvijas bibliotēkās. Galvenā ideja ir tā, ka attiecīgie sponsori maksā 1 eiro par katru stundu, ko kāda persona ir pavadījusi bibliotēkā mācoties. Nauda tiek novirzīte izglītības sekmēšanai Brazīlijā, Čadā, Kolumbijā, Haiti, Meksikā, Mozambikā un arī Latvijā (prioritārās valstis var mainīties). Vairāk informācijas par šo pasākumu atrodama zemāk esošajā saitā. The annual Olympiad takes place in several libraries in Latvia. The main idea is that the sponsors give 1 euro per each hour, which the individual has spent studying at the library. The money goes for the education promotion in Brazil, Chad, Columbia, Haiti, Mexico, Mozambique and Latvia as well (the priority countries can change). More information on this annual event is in the link below.
2014-02-08 12:25:46
Formalā un neformālā izglītība
2013.gada janvāra beigās norisinājās diskusijas, kuras mērķis bija veidot kopēju izpratni par priekšnosacījumiem kvalitatīvai izglītībai. Zemāk var lejupielādēt diskusijas ideju kopsavilkumu materiālā – “Kompetents skolotājs 21.gadsimtā’’ (latviešu valodā). Zemā esošais links sniedz ieskatu diskusijas kopsavilkumā. In the end of January in 2013, there as the discussion that aimed to form common understanding about the preferences of qualitative education. Below you can download the sum up of the discussion – ‘’The Competent teacher in 21st century’’ (in Latvian). The link below gives the insight in the main ideas of the discussion.
2014-02-08 11:47:40
Formalā un neformālā izglītība
Pētījums (2008-2009) ir daļa no UNESCO finansēta projekta “Enhancement of awareness about diversity of cultures and provision of equal opportunities for obtaining social and learning skills in international cooperation’’. Pētījums ir lejupielādējams zemāk un tajā ir ietverta atsevišķa daļa par situāciju Latviju. The report (2008-2009) is the part of UNESCO finances project “Enhancement of awareness about diversity of cultures and provision of equal opportunities for obtaining social and learning skills in international cooperation’’. It is downloadable below and it includes the separate chapter on the situation of Latvia.
2014-02-08 11:18:45
Formalā un neformālā izglītība
Semināra (2012) mērķis bija iepazīstināt Vidusāzijas valstu pārstāvjus ar Latvijas pieredzi iekļaujošās izglītības jomā. Dalībnieki bija no Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas un Mongolijas. Zemāk esošais links sniedz informāciju par semināra norisi un ieguvumiem. The goal of the seminar (2012) was to introduce the participants of the Central Asian countries with the experience of Latvia in the inclusive education. The participants were from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Mongolia. The link below provides the information on the seminar’s proceeding and the benefits.
2014-02-08 10:59:06
Formalā un neformālā izglītība
Zemāk esošais links sniedz aprakstu un nepieciešamo informāciju divām nodarbībām: 1)nodarbība par M. Luteru Kingu; 2) nodarbība par Pasaules sociālā taisnīguma dienu. The link below gives the description and the necessary information for 2 school activities: 1) the activity about M. Luther King; 2) the activity about the World social justice day.
2014-02-08 10:18:50
Formalā un neformālā izglītība
Education lights every stage of the journey to a better life, especially for the poor and the most vulnerable. To unlock the wider benefits of education, all children need the chance to complete not only primary school but also lower secondary school. And access to schooling is not enough on its own: education needs to be of good quality so that children actually learn. Given education’s transformative power, it needs to be a central part of any post-2015 global development framework.
2014-02-07 16:43:26
Formalā un neformālā izglītība
This Report is an independent publication commissioned by UNESCO on behalf of the international community. This year’s EFA Global Monitoring Report provides a timely reminder of the history, the ideas and the values on which the United Nations is built. As this new edition of the EFA Global Monitoring Report makes clear, conflict continues to blight the lives of millions of the world’s most vulnerable people. Warfare is also destroying opportunities for education on a scale that is insufficiently recognized. The facts are telling. Over 40% of out-of-school children live in conflict-affected countries. These same countries have some of the largest gender inequalities and lowest literacy levels in the world.
2014-02-07 16:18:11
Formalā un neformālā izglītība