LV EN RU
Our biking expedition has arrived in Zimbabwe. On the early sunny morning we get up and pack up our little tent camp. We want to leave as early as possible to visit the historical site called Great Zimbabwe before the day gets as hot as a furnace with its +30C or more.
2016-02-10 16:03:16
Kultūra, sports
Rokasgrāmata ir veidota cilvēkiem, gan kas pirmo reizi saskaras ar tēmu – starpkultūru komunikācija, gan kuriem jau ir priekšzināšanas šajā jomā vai profesionālā darbība rada nepieciešamību gūt papildus informāciju par starpkultūras komunikācijas jautājumiem. Rokasgrāmatas „Starpkultūru komunikācija” izstrādē piedalījās eksperti: Dr.paed. Daiga Zaķe, Dr.paed. Liesma Ose, Mg.soc. Inese Lazda-Mazula un Mg.soc. Kārlis Viša. Eksperti rokasgrāmatu ir veidojuši, balstoties uz aktuālās teorētiskās un praktiskās bāzes, papildus iekļaujot dažādus inovatīvus neformālās izglītības elementus un metodes. Vienlaikus ir izstrādājuši radošus uzdevumus un jautājumus, lai valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un NVO darbinieki, kas ir iesaistīti darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, un kas strādā ar materiālu neklātienē, varētu aktīvi iesaistīties izziņas procesā par starpkultūru komunikāciju. Katrs eksperts ir padomājis arī par aktuālo literatūru un filmām, ko iesaka lasītājam izlasīt un redzēt. The guidebook is made for those, who either face this topic for the first time – cross-cultural communication, and/or either who already have knowledge in this field or either the professional activities consequent need for getting additional information on the cross-cultural communication’s issues. The guidebook ‘’Cross-cultural Communication’’ has been made by such group of experts: Dr.paed. Daiga Zaķe, Dr.paed. Liesma Ose, Mg.soc. Inese Lazda-Mazula and Mg.soc. Kārlis Viša. The experts have designed this book on the theoretical and practical basis, including various innovative methods and elements of non-formal education. Simultaneously they have developed creative tasks and questions so that the representatives of the state administration, municipalities or NGOs, who are involved within the job with the nationals of third countries and who work extramural with the material, could actively participate within the cross-cultural communication. Each expert has made suggestions for the actual movies and literature, which should be watched/read by readers.
2014-02-10 16:02:27
Kultūra, sports
Materiālā iekļauti jautājumi par to, kas ir starpkultūru komunikācija, kultūras, sociālais aspekts, komunikācija un saskarsme daudzvalodu vidē utt.. Materiāls sniedz idejas aktivitātēm, balstoties uz skolēnu un savas kopienas vajadzībām. Zemāk esošais links nodrošina vēl ar citiem metodiskiem materiāliem skolotājiem. The material contains the issues on the meaning of the intercultural communication, cultural and social aspects, communication within the multilingual environment etc.. It gives the ideas for activities based on the needs of pupils and the community. The link below gives more methodological materials for the teachers.
2014-02-08 10:36:49
Kultūra, sports