LV EN RU
Latvijas klimata politika starptautisko sarunu kontekstā/ Latvian Climate Policy in the Context of International Negotiations

2011.gadā norisinājās ANO Klimata konference COP17, kurā pasaules valstu līderi vēlreiz mēģināja vienoties par pasākumiem klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanai, ņemot vērā, ka noslēdzās Kioto protokola termiņš. Līdz ar to Latvijas vides organizācijas sadarbībā ar Jēlas universitāte (ASV) izveidoja ēnu ziņojumu par Latvijas lomu, iesaisti un interesēm starptautiskajās klimata sarunās, kā arī Latvijas nākotnes perspektīvām un iespējām šajā jomā. Ziņojums ir atrodams zemāk (angļu valodā). In 2011, in accordance to the end of Kyoto protocol, there was the UN Climate Conference COP17, where the world leaders again tried to agree on the necessary measures to reduce the effects of climate changes. Thus the Latvian environmental organizations in collaboration with Yale University (USA) made the shadow report on the role of Latvia, its involvement and interests within the international negotiations, and Latvia’s future perspectives and opportunities within this field as well. The report is available below (in English).


Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-07 22:38:37
Kategorija: Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids