LV EN RU
Ziņojums par Post-2015 dienaskārtību: Igaunija, Somija, Latvija, Lietuva /Feedback report on the Post-2015 agenda: Estonia, Finland, Latvia and Lithuania

Globālā mērogā šobrīd norisinās diskusijas par jauno attīstības ietvaru, par kuru visām valstīm būs jāvienojas 2015.gadā, kad beidzas šobrīd spēkā esošie Tūkstošgades mērķi. Projekta ziņojums (ziņojums) aptver īsu informāciju par jaunā attīstības ietvara izstrādes procesu, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Latvijas platformu viedokļiem par izaicinājumiem un iespējām, nacionālajiem konsultāciju procesiem, kā arī kopīgo pozīciju par pamatprincipiem jaunajam attīstības ietvaram. Ziņojuma beigās pievienotas noderīgas saites uz dažādām organizācijām un ar procesu saistītajām kampaņām, citiem resursiem. Now the discussions on the new development framework are going on in global scale. All countries should agree on them in 2015, when the current Millennium Development Goals will end. The report gives short information on the designing process of the new development framework; the opinions of Estonia’s, Lithuania’s, Finland’s and Latvia’s platform on the challenges and opportunities; national consultations’ processes; the common position on the basic principles for new development framework. In the end of this report, there are useful links for different organizations and relevant campaigns, other resources.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-10 18:25:42
Kategorija: Vispārīgi jautājumi