LV EN RU
Glokalizācijas metodoloģija

infografika_BildeGlokalizācijas metodoloģijas izveides ietvaru veido divi globāli un savstarpēji saistīti procesi: jaunā attīstības paradigma, kas balstās uz plašāku izpratni par attīstības sadarbības jomu, un jaunais Ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDGs) ietvars, kas turpina pēctūkstošgades mērķu (postTAM) procesu. Glokalizācija šajos procesos ir ne tikai kā pamatprincips to īstenošanai, bet arī kā kopienu (īpaši lauku) attīstības un līdzsvarotas attīstības virzītājs globālā pasaulē.

Glokalizācijas metodoloģija ir veiksmīgs instruments interešu grupu un kopienu attīstībai, jo palīdz pilnveidot kopienu pārstāvju prasmi vienlaikus domāt globāli un rīkoties lokāli ar kopienas ikdienas dzīvi saistītu lēmumu pieņemšanā. Metodoloģijai ir nozīmīgs potenciāls saskaņotas sabiedrības veidošanai, jo glokalizācijas process veicina pilsonisku saskaņotu vietējas un globālās sabiedrības veidošanos, līdzsvarojot attīstību un mazinot plaisu starp indivīdu un kopienu, laukiem un pilsētu, ES dalībvalstīm un valstīm ar dažādu attīstības līmeni pasaulē.

Glokalizācijas metodoloģijas materiālu glokalizācijas izpratnes bagātināšanai un glokālās pieredzes pilnveidei veidots, aprakstot savu skatījumu četrās savstarpēji saistītās nodaļās.

Pirmajā nodaļā – glokalizācijas teorētiskās pieturzīmes un skatupunkti ikdienas dzīves ilgtspējai un attīstības sadarbībai, dalāmies ar informāciju par glokalizāciju raksturojošiem jēdzieniem un to izpratnēm, par procesiem, kas veido glokalizāciju, par glokalizāciju raksturojošo jēdzienu savstarpējo saikni, un par glokalizāciju raksturojošajiem jēdzieniem attīstības sadarbībā.

Otrajā nodaļā – glokalizācijas aktualitāte politikā, izglītībā, kopienu attīstībā, sabiedrībā un ikdienas dzīvē Latvijā, stāstām par globālo dimensiju Tūkstošgades attīstības mērķos un Ilgtspējīgas attīstības mērķos, un par glokalizāciju kā LAPAS pozīciju attīstības sadarbībā un globālajā izglītībā.

Trešajā nodaļā – glokalizācijas pieredzes saturiskā audzveidība un izpratnes pilnveide par glokalizāciju, esam ievietojušas skatījumu uz glokalizācijas metodi no teorētiska skatupunkta un metodiskos materiālus glokālās izpratnes, pieredzes un līdzdalības pilnveidei.

Ceturtajā nodaļā – labās prakses piemēri sabiedrības izpratnes pilnveidei par glokalizācijas procesu, aprakstām glokalizācijas piemērus dažādos kontekstos, un stāstām par glokalizāciju individuālajā un kolektīvajā pieredzē, un dažādās jēgpilnās aktivitātēs.

Pilna glokalizācijas metodoloģija

Infografika