LV EN RU
2017-01-10 13:18:16
Vispārīgi jautājumi
This is the third Publish What You Fund report looking at donors’ aid transparency and the second index that compares actual levels. It follows on from our 2010 Aid Transparency Assessment and 2011 Pilot Aid Transparency Index. The main finding of the 2010 Assessment was that there was a lack of comparable and primary data available on aid transparency. We attempted to address that finding in the 2011 Index by piloting a disaggregated way of assessing the transparency of donors using primary data collected via an evidence-based survey. In 2012, we have built on that methodology and assessed more organisations, allowing us to reflect more systematically on donors’ progress in putting aid transparency commitments into practice.
2014-02-13 16:15:50
Vispārīgi jautājumi
This paper aims to stimulate debate on the future of international development cooperation, in particular development finance and the forces that will shape it. It is intended for a general audience of analysts and decision makers, who may already be familiar with some of the many facets of today’s development ‘architecture’, yet value a broader and longer perspective.
2014-02-13 13:58:20
Vispārīgi jautājumi
A Companion Toolkit to the Siem Reap Consensus on the International Framework for CSO Development Effectiveness
2014-02-13 12:22:59
Vispārīgi jautājumi
Guidance on how to advocate for a more enabling environment for civil society in your context
2014-02-13 12:20:34
Vispārīgi jautājumi
1. Reducing poverty in a rapidly changing world 2. Human rights, democracy and other key elements of good governance 3. Inclusive and sustainable growth for human development 3.1. Social protection, health, education and jobs 3.2. Business environment, regional integration and world markets 3.3. Sustainable agriculture and energy 4. Differentiated development partnerships 5. Coordinated EU action 6. Improved coherence among EU policies 7. Embracing the Agenda for Change
2014-02-13 12:04:21
Vispārīgi jautājumi
The article is based on the annual report “Commitment to Care, Responsibility for Accountability: Civil So102 ciety’s Evaluation of Estonia’s Development Cooperation in 2008–2009”1 written by the Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ)2, which analyses the implementation of the above-mentioned national strategy.
2014-02-13 12:00:11
Vispārīgi jautājumi
CONCORD are concerned that the most important change in the new agenda is that aid to the world’s poorest is being cut, diverting funds towards energy and private sector investments which are in the interest of the EU only, not of the developing world.
2014-02-13 11:43:09
Vispārīgi jautājumi
a new Agenda for Change for EU Development policy was launched on 13 October by Commissioner Piebalgs. The Communication aims at refocusing EU approach to reducing poverty, including through a more targeted allocation of funding.
2014-02-13 11:40:36
Vispārīgi jautājumi
a new Agenda for Change for EU Development policy was launched on 13 October by Commissioner Piebalgs. The Communication aims at refocusing EU approach to reducing poverty, including through a more targeted allocation of funding.
2014-02-13 11:37:12
Vispārīgi jautājumi
Analysing drivers and consequences of possible ‘zero growth’ scenarios for the 11th European Development Fund 2014 − 2020
2014-02-13 10:58:35
Vispārīgi jautājumi
The Open Forum for CSO Development Effectiveness is a global process set up by and for Civil Society Organizations (CSOs) worldwide. Its goal has been to create a shared framework of principles that defines effective CSO development practice and elaborates the minimum standards for an enabling environment for CSOs, while at the same time promoting civil society’s essential role in the international development system.
2014-02-13 10:29:12
Vispārīgi jautājumi
2014-02-12 18:49:42
Vispārīgi jautājumi
Aktualitātes: •Veiksmīgi tiek virzīta iniciatīva par 2015. kā attīstības sadarbības gadu Eiropā Notikumi: •Viens nav cīnītājs – partnerības pasākums •DEAR seminārs •„When Small Steps Matter” Attīstības izglītība: •Globālās izglītības nedēļa •Jauns rīks – par vietējās kopienas iesaisti ilgtspējīgā attīstībā •DEEEP projekts turpinās •Attīstības izglītība ekonomiskās krīzes laikā •Politika un prakse: attīstības izglītības apskats Interesanti: •Latvija 64.vietā pēc attīstības palīdzības caurspīdīguma indeksa •ES attīstības sadarbības progress •Par biodegvielu un pārtikas drošību •Cik tālu līdz Tūkstošgades Attīstības mērķu sasniegšanai 2012.gadā? •Godīga tirdzniecība •Ūdens drošība uzmanības centrā •Pilsoņu iniciatīva – „ūdens kā cilvēktiesības” •Robina Huda nodokļu kampaņa •Par cilvēktiesībām migrācijas jomā •Sociālā aizsardzība ES attīstības sadarbībā •Publiskā konsultācija par ilgtspējīgu attīstību The Current Issues: •The initiative on 2015 as the European year of development cooperation has been successfully moved towards agreement The Events: •‘’One is not a fighter’’ – the beginning of partnership •The seminar of DEAR •‘’ When Small Steps Matter” Global Education: •The week on global education •The new tool – on local community’s involvement within sustainable development •DEEEP’s project is continuing •Global education during the economic crisis •Policy and practice: the review on global education The Interesting Issues: •Latvia is in 64th place according to development aid transparency index •The progress of EU’s development cooperation •About biofuels and food security •How far is from the MDG’s achieving in 2012? •Fair trade •Spotlight water security •The citizens’ initiative – ‘’Water as human rights’’ •Taxation campaign by Robin Hud •About human rights in migration area •Social protection in EU’s development cooperation •Public consultation on sustainable development
2014-02-12 13:58:04
Vispārīgi jautājumi
Aktualitātes: •Iespēja piedalīties LAPAS rīkotā partnerības pasākumā „Viens nav cīnītājs” Notikumi •Diskusijas par ES prezidentūras prioritātēm •AidWatch prezentācijas pasākums •Zibensakcija - 4 sarkani baloni un pārējie Attīstības izglītība •EP pieņem attīstības izglītības deklarāciju Interesanti: •Progress Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā •OK festivāls •Nodibināts 0,7 klubs •Jauna publikācija par PSA •Piebalgs iecelts par Augsta līmeņa darba grupas locekli •Sākusies Kipras prezidentūra ES padomē •Taisnīgākais politiķis 2011/2012 •Ziņojums - People and the Planet •Cilvēktiesības Eštones uzmanības centrā •Kā nabadzība izskatīsies 2025.gadā? The Current Issues: •The opportunity to participate in the partnership event ‘’One is not a fighter’’ organized by LAPAS The Events: •The discussions on the priorities of EU’s presidency •The presentation event by AidWAtch •The flash mob – 4 red balloons and others Global Education: •European Parliament agreed on the Declaration on Development Cooperation The Interesting Issues: •The progress on achieving MDGs •OK festival •0,7 Club established •A new publication on PSA •A. Piebalgs appointed to the position of the member of High Level Working Group •Cyprus presidency in EU’s Council has started •The Fairest Politician 2011/2012 •The Report ‘’People and the Planet’’ •Human rights in C. Ashton’s focus •How will poverty look in 2025?
2014-02-12 13:44:35
Vispārīgi jautājumi
Aktualitātes: •Piešķirts ĀM līdzfinansējums attīstības projektiem •Diskusijas par ES prezidentūras prioritātēm •Starpinstitucionāla koordinācijas grupa ES attīstības sadarbības gada atbalstam •Saeimas un NVO forums •Pasaules diena Igaunijā •Pirmais cilvēkdrošības žurnāls Attīstības izglītība: •Jauns interešu aizstāvības rīks •Globālā izglītība un mācību priekšmetu zināšanas •EP delarācija nr.7 – trūkst vien dažu parakstu Interesanti: •Uzmanības centrā ES politikas saskaņotība attīstībai •Kā saskaņo politiku attīstībai Igaunijā? •Eiropas attīstības ziņojums par ūdens, enerģijas uz zemes labāku pārvaldīšanu •Kopīgais pakts starp EK un ANO par nabadzības mazināšanu •Sākusies gatavošanās Eiropas Attīstības dienām 2012 •Sociālā aizsardzība ES attīstības politikas dienaskārtībā •Izstāde "Aci pret aci ar Klimatu" The Current Issues: •The co-financing of the MFA has been assigned for projects in development cooperation •The discussions on priorities of EU’s presidency •Inter-institutional coordination’s group for the support for EU’s year of development cooperation •The forum of parliament and NGOs •The Earth Day in Estonia •The first magazine of human security Global Education: •The new advocacy tool •Global education and subject knowledge •EP’s declaration nr. 7 – few signatures are missing The Interesting Issues: •Spotlight EU’s policy coherence for development •How to make policy coherence for development in Estonia? •European Report on Development – on better governance of water, energy •The shared pact between European Commission and the UN on reducing hunger •The preparation for European Development Days 2012 has started •The social protection in the agenda of EU’s development cooperation •The exhibition ‘’Face to face with the Climate’’
2014-02-12 13:15:22
Vispārīgi jautājumi
Aktualitātes: • LAPAS divas dienas Prāgā • Interneta tiešraides semināri “Attīstība kā kopīga atbildība” • Attīstības izglītības mācību programma tiešsaistē • Sākusies gatavošanās globālās izglītības kongresam Interesanti: • OECD oficiālie palīdzības dati neiepriecina • Ārlietu ministrs Briseles forumā par Dienvidkaukāza valstīm • ES īpašais pārstāvis norāda uz nepieciešamību sadarboties ar Centrālāziju • Rio2012: ANO aicina saistīt cilvēktiesības ar attīstību • Visiem pieejama ilgtspējīga enerģija The Current Issues: •LAPAS in Prague for two days •Live streaming seminars over the internet ‘’Development as Shared Responsibility’’ •Study programme on global education in live streaming over the internet •The preparation on the congress on global education The Interesting Issues: •The OECD’s official data in assistance displease •The Minister of Foreign Affairs in Brussel’s Forum on Southcaucasus countries •the EU Special Representative points out the necessity to corporate with Central Asia •Rio 2012: UN invites to link human rights with development •Sustainable energy - accessible for all
2014-02-12 12:05:14
Vispārīgi jautājumi
Aktualitātes: • Atskats uz gājienu uz Ārlietu komiteju • ‘’Pasaules sarunas’’ par Baltkrieviju un cilvēktiesībām • Deklarāciju „Par attīstības izglītību un aktīvu globālo pilsoniskumu" • Politikas saskaņotība attīstībai – kāds ir turpmākais ceļš? Interesanti: • ‘’Global what?’’ Blogs par attīstības izglītību • Ko igauņi raksta par attīstības sadarbību • Jauna kampaņa pret badu • Vairāk saskaņotības lauksaimniecības politikā • Pārtikas drošība The Current Issues: •The Review on the meeting at the Parliament’s External Relations Committee •‘’Global Negotiations’’ on Belarus and human rights •The Declaration ‘’About Global Education and Active Global Citizenship’’ •Policy coherence for development – what is the further way? The Interesting Issues: •‘’Global what?’’ – the blog on development cooperation •What Estonians are saying about development cooperation •The new campaign against hunger •More coherence in agricultural policy •Food Security
2014-02-12 11:56:01
Vispārīgi jautājumi
Aktualitātes • Attīstības sadarbības politikai šajā gadā piešķirti 50 000 LS • Veiksmīgi turpinās sarunas par 2015. kā attīstības un sadarbības gadu Eiropā • Pārmaiņas LAPAS darbinieku rindās • LAPAS viedoklis par attīstības sadarbību Interesanti • Par attīstības sadarbību Saeimas ārpolitikas debatē • Atskats uz Kaimiņu sadarbības forumu • Slovākiem sava Nacionālā globālās izglītības stratēģija • Divas jaunas pilsoniskās sabiedrības attīstības sadarbības efektivitātes rīkkopas • Jauna ideja - Tūkstošgades Patēriņa Mērķi • Papildus līdzekļi TAM sasniegšanai 6 valstīs • Video par kokvilnas ražošanu • Starptautiskā sociālā taisnīguma diena un ilgtspējīga ekonomika The Current Issues: •50 000 LVL are allocated for the development cooperation policy within this year •The negotiations on 2015 as development and cooperation year in Europe are continuing successfully; •The changes among LAPAS’ staff •LAPAS opinion on the development cooperation The interesting issues: •About development cooperation in the parliament’s foreign policy debate •The review on the Neighbourhood partnership forum •The Slovaks have their National Global Education’s Strategy •Two new civil societies for the effectiveness of development cooperation •The new idea – Millennium Consumption Goals •Additional resources for MDG’s achieving in 6 countries •The video on cotton production •International Social Justice Day and sustainable economics
2014-02-12 11:51:38
Vispārīgi jautājumi
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija ir Eiropas Padomes konvencija, pieņemta 1950. gadā un stājusies spēkā 1953. gadā. Konvencijas dalībvalstis ir visas 47 Eiropas Padomes dalībvalstis. Uzraudzību pār konvencijas īstenošanu īsteno Eiropas Cilvēktiesību tiesa, kas izskata privātpersonu un dalībvalstu sūdzības par konvencijas pārkāpumiem. Spriedumu izpildi uzrauga EP Ministru komiteja. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is the convention by the Council of Europe, which was adopted in 1950 and entered into force in 1953. All 47 member states of the Council of Europe are the member states of the convention. The European Court of Human Rights is the supervisor of the convention's implementation and simultaneously the Court examines the private and national complaints about violations of the convention. The Committee of Ministers of the Council of Europe monitors the execution of judgments.
2014-02-12 11:39:43
Vispārīgi jautājumi
2014-02-12 04:17:08
Vispārīgi jautājumi
With just two years to go until the Millennium Development Goals (MDGs) expire, negotiations are under way at many levels to agree what should be their successor in 2015. Should there be new goals on gender? Disability? How can environmental sustainability be incorporated? Should consumption be included? The list of potential global goals is breath-taking; each of them has their merits and ought to be considered in the development of a new set of global goals. Imagining up a new framework to replace the MDGs is fast becoming the ultimate quest for development professionals, employing vast amounts of energy and expertise.
2014-02-12 03:59:48
Vispārīgi jautājumi
2014-02-12 03:53:20
Vispārīgi jautājumi
How the foundations of a post-2015 framework should translate into change for people in poverty.
2014-02-12 03:49:51
Vispārīgi jautājumi
CIDSE Recommendations to the UN MDG Review Summit 2010
2014-02-12 03:40:06
Vispārīgi jautājumi
This submission takes into account the questions in the EU Public Consultation “Towards a post-2015 development framework”.
2014-02-12 03:35:54
Vispārīgi jautājumi
This document explains the objectives, process and methodology for monitoring the implementation of the selected commitments made in the Busan Partnership agreement through the set of global indicators and targets agreed in June 2012. It is designed to guide countries and organisations that wish to participate in monitoring efforts at the international level within the Global Partnership for Effective Development Co-operation (hereafter “the Global Partnership”).
2014-02-12 03:29:10
Vispārīgi jautājumi
The Busan Partnership document is the outcome document of the Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness (Busan, Republic of Korea, 29 November – 1 December 2011). The result of an inclusive year-long process of consultation, it benefits from the support of the broadest range of governmental, civil society, private and other actors present at HLF4. The document was finalised during HLF4 itself by a group of representatives tasked with liaising with and ensuring the support of the broadest possible range of delegations. The Busan Partnership document sets out principles, commitments and actions that offer a foundation for effective co-operation in support of international development.
2014-02-12 03:12:31
Vispārīgi jautājumi
Lithuanian Non-Governmental Development Cooperation Organisations’Position on Development Cooperation Policy Issues for the Lithuanian Presidency of the Council of the European Union
2014-02-12 02:50:29
Vispārīgi jautājumi
The document calls for a wide range of actions including: • launching a process to establish sustainable development goals; • detailing how the green economy can be used as a tool to achieve sustainable development; • strengthening the UN Environment Programme and establishing a new forum for sustainable development; • promoting corporate sustainability reporting measures; • taking steps to go beyond GDP to assess the well‐being of a country; • developing a strategy for sustainable development financing; • adopting a framework for tackling sustainable consumption and production; • focusing on improving gender equality; • stressing the need to engage civil society and incorporate science into policy; and • recognizing the importance of voluntary commitments on sustainable development.
2014-02-12 01:04:42
Vispārīgi jautājumi
EU Top News - Overview of EU External Action Instruments 2014-2020 - Council Conclusions: a step forward on Policy Coherence for Development but lack of ambition on Financing for Development - Priorities of the Hellenic Presidency of the EU for the coming 6 months EU News in Focus - Climate Change Negotiations in Warsaw: Development ‘Lost and Damaged’ - The Joint Communication on EU Comprehensive Approach to external conflicts and crises: a big challenge with some risks Reports and Analysis - The WTO Bali outcome turns the Doha Development Round upside down – The need to bring development focus back into food security negotiations at WTO - Negotiating the Sustainable Development Goals: EU at the UN EU Funding in Focus - What opportunities for Civil Society in the NEW EC Thematic programme on Global Public Goods and Challenges? News from the Networks  APRODEV  CIDSE  Caritas Europa
2014-02-12 00:49:56
Vispārīgi jautājumi
EU Top News  The post 2015 Framework and Finance for Development at the UN GA : Outcome, Prospects and Comments  EU ODA In 2012: What is the European Commission contribution? EU News in Focus  Ashton’s proposal for reviewing the EEAS: What would it mean for PCD and Development Policy and Practice?  EU-Africa Civil Society Forum: What future for the JAES and what role for Civil Society in EU-Africa relations? Analysis and Reports  CAP Reform 2013 : EU fails to take Responsibility for Global Food Security and Environment  Enabling Environment for Civil Society : new CIVICUS Index and CONCORD recommendations to EU Delegations  Aid Transparency Index Report 2013 EU Funding in Focus  The European Endowment for Democracy in Neighbouring Countries News from the Networks  APRODEV  CIDSE
2014-02-12 00:47:16
Vispārīgi jautājumi
EU Top News  Post 2015 Framework : the EU and the High Level panel have high aspirations but weak concrete commitments  MFF 2014-2020: Political Agreement between the European Parliament and the Council - what’s next EU News in Focus  Maximising the development impact of migration : Commission’s proposals to introduce migration and mobility in the post 2015 framework Analysis and Reports  Financing Sustainable Development in the post 2015 era : what should the EU bring to the table ?  CIDSE and EAA report: G8 plans for corporate-led investments threaten African Food Security  Religion and Development : an APRODEV study to promote reflection EU Funding in Focus  Call for proposals 2013 for Development Education and Awareness Raising  CSO-LA Thematic Programme 2014-2020: main orientations tabled by the EC News from the Networks  APRODEV  CIDSE  Caritas Europa
2014-02-12 00:45:16
Vispārīgi jautājumi
• EU Top News o The EC communication on post-2015 framework lacks the necessary re-think of EU’s development model o EU MFF 2014-2020: budget cuts and less staff for external actions compared to 2013 • EU News in Focus o And give us our daily bread : the EP Plenary vote on the CAP reform 2013 o 11 EU Member States ready for a Financial Transaction Tax (FTT) o The EEAS review : what impact on development policy ? • Analysis and Reports o CIDSE and APRODEV observation mission: forced displacement in Israel and the Occupied Palestinian Territory Blending loans and grants: a controversial aid modality, example of Latin America o EU supporting Civil Society : time to transform the discourse into practice • News from the Networks o News from APRODEV o News from CIDSE o News from Caritas Europa
2014-02-12 00:43:16
Vispārīgi jautājumi
The following statement has been produced by the Civil Society Reflection Group on Global Development Perspectives. Members of the Reflection Group are: Alejandro Chanona, National Auto-nomous University of México; Barbara Adams, Global Policy Forum; Beryl d'Almeida, Abandoned Babies Committee Zimbabwe; Chee Yoke Ling, Third World Network; Ernst Ulrich von Weizsäcker, International Resource Panel; Danuta Sacher, terre des hommes Germany; Filomeno Sta. Ana III, Action for Economic Reform, Philippines; George Chira, terre des hommes India; Gigi Francisco, Development Alternatives with Women for a New Era; Henning Melber, Dag Hammarskjöld Foundation, Sweden; Hubert Schillinger, Friedrich-Ebert-Stiftung, Germany; Jens Martens, Global Policy Forum Europe; Jorge Ishizawa, Proyecto Andino de Tecnologias Campesinas, Peru; Karma Ura, Centre for Bhutan Studies; Roberto Bissio, Social Watch; Vicky Tauli-Corpuz, Tebtebba Foundation; Yao Graham, Third World Network Africa.
2014-02-12 00:36:48
Vispārīgi jautājumi
2014-02-12 00:30:05
Vispārīgi jautājumi
Key results from European Commission programmes (2013)
2014-02-11 13:32:08
Vispārīgi jautājumi
• Evolution of inequality in the Baltic States • The Social Impacts of Inequality • Politics and culture • Effectiveness of policies in combating inequality
2014-02-11 13:28:32
Vispārīgi jautājumi
The European Commission's Gustavo Martin Prada shares his views on the role of the Global Partnership, explains how the EU is working to implement it and the role of the Global Partnership in a global development framework after the Millennium Development Goal's target year of 2015.
2014-02-10 20:54:44
Vispārīgi jautājumi
The interview covers global progress on implementing the Global Partnership principles and the first Ministerial-level meeting of the Global Partnership to be held in Mexico in 2014. It was taken at the third Global Partnership Steering Committee meeting at the African Union in Addis-Ababa, Ethiopia on 26th of July 2013.
2014-02-10 20:52:20
Vispārīgi jautājumi
On Wednesday 11 December 2013, the Permanent Missions of Mexico and the United Kingdom co-hosted a side event on middle income countries and development co-operation under the auspices of the Global Partnership for Effective Development Co-operation, on the sidelines of the sixth session of the Open Working Group on Sustainable Development Goals.
2014-02-10 20:44:22
Vispārīgi jautājumi
Development assistance is a pillar of the external policy of the European Union. This brochure provides a record of how the European Commission implemented EU aid programmes and projects over the past five years. It also highlights current and coming challenges. It covers a period (2004-2009) during which the EU worked intensively with its partners to be a strong leader in the world economy and to contribute to global solidarity and security worldwide.
2014-02-10 19:43:43
Vispārīgi jautājumi
Rome Declaration on Harmonization (Rome, Italy, 24-25 February 2003) Attention is drawn to need for harmonization of donor assistance: - At first reforms in partner countries, and secondly the development of country action plans agreed with the donor community in the area of ​​harmonization at the international and regional level so that donors can rely more on their system as they will apply international principles or standards and adopt good practices. A key element is defined country-based approach that emphasizes country ownership and government leadership, proposed methods of government-public-private partnership in this case, the interests of the partnership include capacity building, recognition of various forms of assistance and to engage civil society, including the private sector.
2014-02-10 19:38:22
Vispārīgi jautājumi
Globālā mērogā šobrīd norisinās diskusijas par jauno attīstības ietvaru, par kuru visām valstīm būs jāvienojas 2015.gadā, kad beidzas šobrīd spēkā esošie Tūkstošgades mērķi. Projekta ziņojums (ziņojums) aptver īsu informāciju par jaunā attīstības ietvara izstrādes procesu, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Latvijas platformu viedokļiem par izaicinājumiem un iespējām, nacionālajiem konsultāciju procesiem, kā arī kopīgo pozīciju par pamatprincipiem jaunajam attīstības ietvaram. Ziņojuma beigās pievienotas noderīgas saites uz dažādām organizācijām un ar procesu saistītajām kampaņām, citiem resursiem. Now the discussions on the new development framework are going on in global scale. All countries should agree on them in 2015, when the current Millennium Development Goals will end. The report gives short information on the designing process of the new development framework; the opinions of Estonia’s, Lithuania’s, Finland’s and Latvia’s platform on the challenges and opportunities; national consultations’ processes; the common position on the basic principles for new development framework. In the end of this report, there are useful links for different organizations and relevant campaigns, other resources.
2014-02-10 18:25:42
Vispārīgi jautājumi
The Accra Agenda for Action is the product of an unprecedented alliance of development partners – developing and donor countries, emerging economies, UN and multilateral institutions, global funds and civil society organisations. They all participated in the discussions leading up to the Third High Level Forum on Aid Effectiveness, hosted by the Government of Ghana and organised by OECD and the World Bank, in Accra. Developed and developing countries agreed to take bold steps to reform the way aid is given and spent. After three days of intense negotiations, they endorsed the Accra Agenda for Action. Developing countries have committed to take control of their own futures, donors to co-ordinate better amongst themselves, and both parties to the Agenda have pledged to account to each other and their citizens.
2014-02-10 14:35:53
Vispārīgi jautājumi
The Accra Agenda for Action is the product of an unprecedented alliance: more than 80 developing countries, all OECD donors and some 3 000 civil society organisations from around the world joined representatives of emerging economies, United Nations and multilateral institutions and global funds in the negotiations leading up to and taking place during the Accra meeting. The AAA hinges on three main themes: • Ownership: Countries determine their own development strategies by playing a more active role in designing development policies, and take a stronger leadership role in co-ordinating aid. Donors more consequently use existing fiduciary and procurement systems to deliver aid. • Inclusive partnerships in which all partners – not only DAC donors and developing countries but also new donors, foundations and civil society – participate fully • Delivering results that will have real and measurable impact on development
2014-02-10 14:31:07
Vispārīgi jautājumi
Plāns izstrādāts saskaņā ar Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm laika posmam no 2011. – 2015. gadam (Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa rīkojums Nr. 138 „Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm laika posmam no 2011.gada līdz 2015.gadam”). Pamatnostādnēs izvirzīti sekojoši mērķi: 1) Latvijas kā divpusējā donora lomas stiprināšana, tādējādi īstenojot Latvijas ārpolitiskās intereses; 2) sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšana attīstības sadarbības mērķiem un politikai; 3) Latvijas pieaugošā loma starptautisko attīstības mērķu sasniegšanā un starptautisko saistību izpilde. The action plan was elaborated according to the Guidelines of Development Cooperation Policy for 2011-2015 (The government’s order Nr.138 ‘’About the Guidelines of Development Cooperation Policy for 2011-2015’’ in 9th April of 2013). The following goals have been nominated into the guidelines: 1) Strengthening the role of Latvia as the bilateral donor, thus implementing the external interests of Latvia; 2) Promoting the awareness and support of the society in favor of the goals of development cooperation and the policy; 3) The increasing role of Latvia within the achieving goals of development and implementing international obligations.
2014-02-10 13:37:34
Vispārīgi jautājumi
Plāns izstrādāts saskaņā ar Attīstības sadarbības politikas pamatnostadnēm laika posmam no 2011. – 2015. gadam (Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīlī rīkojums Nr. 182 „Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostadnēm laika posmam no 2011.gada līdz 2015.gadam”). Pamatnostadnēs izvirzīti sekojoši mērķi: 1) Latvijas kā divpusēja donora lomas stiprināšana, tādējādi īstenojot Latvijas ārpolitiskās intereses; 2) sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšana attīstības sadarbības mērķiem un politikai; 3) Latvijas pieaugoša loma starptautisko attīstības mērķu sasniegšana un starptautisko saistību izpilde. The action plan was elaborated according to the Guidelines of Development Cooperation Policy for 2011-2015 (The government’s order nr.182 ‘’About the Guidelines of Development Cooperation Policy for 2011-2015’’ in 17th of April of 2012). The following goals have been nominated into the guidelines: 1) Strengthening the role of Latvia as the bilateral donor, thus implementing the external interests of Latvia; 2) Promoting the awareness and support of the society in favor of the goals of development cooperation and the policy; 3) The increasing role of Latvia within the achieving goals of development and implementing international obligations.
2014-02-10 13:35:49
Vispārīgi jautājumi
2011. gada 5.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja attīstības sadarbības politikas plānošanas dokumentu „Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes laika posmam no 2011.gada līdz 2015.gadam”. Jaunais dokuments definē Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķus, uzdevumus un rīcības virzienus. In 5th of July of 2011, the government agreed on the document of development cooperation policy ‘’The Guidelines of Development Cooperation Policy for 2011-2015’’. The new document define the goals, objectives and the action lines for the development cooperation policy of Latvia.
2014-02-10 13:28:10
Vispārīgi jautājumi
Millennium Development Goals
2014-02-10 12:22:06
Vispārīgi jautājumi
MDG: an illustration of European commitment. Interactive map
2014-02-10 11:58:45
Vispārīgi jautājumi
Latvian Platform for Development Cooperation in Riga, Latvia on 14th June, 2013 organized debate: Towards Post-2015 with Unique Experiences: Is There Anything to Contribute from EU12 Perspective?
2014-02-10 11:51:57
Vispārīgi jautājumi
Latvian Platform for Development Cooperation in Riga, Latvia on 14th June, 2013 organized debate: Towards Post-2015 with Unique Experiences: Is There Anything to Contribute from EU12 Perspective?
2014-02-10 11:50:53
Vispārīgi jautājumi
Latvian Platform for Development Cooperation in Riga, Latvia on 14th June, 2013 organized debate: Towards Post-2015 with Unique Experiences: Is There Anything to Contribute from EU12 Perspective?
2014-02-10 11:49:52
Vispārīgi jautājumi
Latvian Platform for Development Cooperation in Riga, Latvia on 14th June, 2013 organized debate: Towards Post-2015 with Unique Experiences: Is There Anything to Contribute from EU12 Perspective?
2014-02-10 11:48:54
Vispārīgi jautājumi
Latvian Platform for Development Cooperation in Riga, Latvia on 14th June, 2013 organized debate: Towards Post-2015 with Unique Experiences: Is There Anything to Contribute from EU12 Perspective?
2014-02-10 11:47:52
Vispārīgi jautājumi