LV EN RU
Post-2015 projekts

Tūkstošgades attīstības mērķu derīguma termiņa beigas, kas tālāk?

Globālā mērogā šobrīd norisinās diskusijas par jauno attīstības ietvaru, par kuru visām valstīm būs jāvienojas 2015.gadā, kad beidzas šobrīd spēkā esošie Tūkstošgades mērķi. Plašāk lasiet LAPAS sagatavotajā materiālā par jauno attīstības ietvaru (materiāls).

Ar Ziemeļu Ministru padomes biroja Rīgā atbalstu un sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas un Somijas platformām, LAPAS ir īstenojusi projektu, kas aktualizē jaunā attīstības ietvara jautājumus (01.10.2012.-15.07.2013., 63 000 DDK).

Projekta ietvaros ir izstrādāti vairāki materiāli, kuru izmantošana var būt noderīga ikvienas nevalstiskās organizācijas darbā.

Projekta ziņojums (ziņojums) aptver īsu informāciju par jaunā attīstības ietvara izstrādes procesu, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Latvijas platformu viedokļiem par izaicinājumiem un iespējām, nacionālajiem konsultāciju procesiem, kā arī kopīgo pozīciju par pamatprincipiem jaunajam attīstības ietvaram. Ziņojuma beigās pievienotas noderīgas saites uz dažādām organizācijām un ar procesu saistītajām kampaņām, citiem resursiem.

Projekta centrālais notikums bija augsta līmeņa debate par jauno attīstības ietvaru, kurā piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm – nevalstiskā sektora, akadēmiskā sektora, valsts pārvaldes un pašvaldībām, starptautiskajām institūcijām. Pasākumam atbalstu sniedza arī Ārlietu ministrija, Eiropas Komisija, ANO un projekts TRIALOG.

Debatē piedalījās:
– Eiropas Savienības attīstības komisārs A.Piebalgs – par aktuālo saturu, Augsta līmeņa paneļa ziņojumu un nevalstisko organizāciju lomu – video (saite);
– René Mauricio Valdés (UNDP) – par globālo konsultāciju procesu, būtiskākajiem diskusiju aspektiem, nevalstisko organizāciju lomu, konsultāciju procesiem un izaicinājumiem – prezentācija un video (saite);
– Rilli Lappalainen (The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys) – ES iesaiste, ES pilsoniskās sabiedrības loma, Somijas pieredze – video un prezentācija (saite);
– Ana Kalin (Slovenian NGDO platform Sloga) – globālā perspektīva un Slovēnijas NVO viedoklis, kāpēc lokālajām NVO jāiesaistās globālajā procesā – prezentācija un video (saite);
– Petr Patočka (Prague Global Policy Institute – Glopolis) – globālais konteksts, ES konteksts, Čehijas konteksts, jaunais attīstības un NVO konteksts, ES-12 valstu konteksts – prezentācija un video (saite);
– Hanna Hansson (CONCORD Sweden) – Zviedrijas iesaiste globālajā procesā, dialogs starp valsts un nevalstiskajām organizācijām, Beyound2015 kampaņa, Zviedrijas NVO iesaiste – video (saite)
– Inese Vaivare (LAPAS) – vai ekonomiskā izaugsme ir attīstība, risinājumi attīstībai, jaunā ietvara izaicinājumi – prezentācija un video (saite);
– Debates atklāšana – Inga Belousa (LAPAS) – video (saite) un Viktors Makarovs (Ārlietu ministrija) – video (saite).

Projekta ietvaros sagatavotā informācija presei – preses relīze latviski un preses relīze angliski.

Konferences materiāli

Vairāk informācijas – LAPAS direktore Inese Vaivare inese.vaivare@gmail.comun projekta vadītāja Evija Goluba evija.goluba@gmail.com

Materiāls tapis ar Ziemeļu Ministru padomes biroja Rīgā atbalstu projekta “Development Co-operation in the Nordic and Baltic countries: advocacy for postMDGs agenda” ietvaros.

MDGs will be over in 2015, what’s next?

Discussions on new development framework are rising in the scale in the last years. With the support of Nordic Council of Ministers bureau in Riga and in cooperation with Lithuanian, Estonian and Finnish platforms, LAPAS has implanted the project “Development Co-operation in the Nordic and Baltic countries: advocacy for postMDGs agenda”

Within the project several useful materials have been developed that can be used to stir up debates on post-2015 framework.

Project feedback report (link) includes short information on global and European process, perspectives by project partners – Latvia, Lithuania, Estonia and Finland on opportunities and challenges of post2015 debate, national consultations, and common perspective on post2015 framework. At the end of the report you can find useful links to organisations, campaigns, other related resources.

The central event of the project was high level debate on post2015 framework (14.06.2013.) where more than 70 participants from Latvia and abroad took part – representatives of non-governmental organisations, academia, government institutions and municipalities, international actors. The event was supported also by Ministry of Foreign Affairs of Latvia, EC, UN, project TRIALOG.

In debate participated:
– European development commissioner A.Piebalgs – about current status and content, HLP report and role of NGOs – video (link);
– René Mauricio Valdés (UNDP) – about global consultations, main discussions, role of NGOs and challenges – presentation and video (link);
– Rilli Lappalainen (The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys) – EU involvement, role of EU civil society, Experience of Finland – video and presentation (link);
– Ana Kalin (Slovenian NGDO platform Sloga) – global perspective and view of Slovenian NGOs, why local should be linked to global – presentation and video (link);
– Petr Patočka (Prague Global Policy Institute – Glopolis) – global context, EU context, Chezh context, new development and NGO context, EU-12 context– presentation and video (link);
– Hanna Hansson (CONCORD Sweden) – involvement of Sweden in global process, dialogue between state and NGOs, Beyound2015 campaign, involvement of Swedish NGOs – video (link);
– Inese Vaivare (LAPAS) – is economic growth development, solutions for development, challenges of new framework – presentation and video (link);
– Opening of debate – Inga Belousa (LAPAS) – video (link) and Viktors Makarovs (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia) – video (link).

Information for media within the project: press release in English

More information: LAPAS director Inese Vaivare inese.vaivare@gmail.comu and Project Manager Evija Goluba evija.goluba@gmail.com

Material was created with support of Nordic Council of Ministers, project “Development Co-operation in the Nordic and Baltic countries: advocacy for postMDGs agenda”

Feedback report on the Post-2015 agenda: Estonia, Finland, Latvia and Lithuania

Feedback report on post-2015 agenda_LV_EST_FIN_LT

Jaunais attīstības ietvars – jauna iespēja līdzsvarotai izaugsmei.

Jaunais attīstības ietvars – jauna iespēja līdzsvarotai izaugsmei